Tru­kin­kul­jet­ta­ja pak­kas­va­ras­toon, Turku

Asiak­kaam­me Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja etsii työn­te­ki­jää pakkasvarastoon!

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa. Oy Lun­den Ab on savu­ton työpaikka.

Työn kuvaus:

Jalos­ta­jan varas­tol­la työ­teh­tä­vii­si kuu­luu moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den varas­to­puo­len teh­tä­viä, kuten tava­ran vas­taan­ot­toa, las­taus­ta, keräi­lyä ja hyl­ly­tys­tä. Töi­tä teh­dään kah­den vii­kon jak­sois­sa vaih­del­len pak­kas- ja vii­leä­va­ras­ton välil­lä. Työs­sä käy­te­tään vas­ta­pai­no- ja keräi­lyt­ruk­ke­ja, mut­ta truk­ki­työs­ken­te­lyn lisäk­si työ­hön kuu­luu käsin teh­tä­viä fyy­si­siä ja voi­maa vaa­ti­via tehtäviä. 

Työ­ai­ka sijoit­tuu yleen­sä aamu­vuo­roon klo 7:00–15:00, mut­ta työn­te­ki­jän tulee pys­tyä satun­nai­ses­ti työs­ken­te­le­mään myös muis­sa vuo­rois­sa klo 6:00–14:00 ja 14:00–22:00.

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le varas­to­työn moni­puo­lis­ten työ­teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa elin­tar­vi­kea­lan tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa. Saat myös hyvän pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vii­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Työ kes­tää aluk­si aina­kin vuo­den 2022 kevää­seen, mut­ta on mah­dol­lis­ta, että työt jat­ku­vat pitkäänkin.

Odo­tam­me:

Etsim­me oma­toi­mis­ta varas­to­työn­te­ki­jää, jol­la on jon­kin ver­ran koke­mus­ta vas­ta­pai­no- ja keräi­lyt­ru­keil­la työs­ken­te­lys­tä. Kat­som­me eduk­se­si myös koke­muk­sen vas­ta­pai­not­ru­kin käy­tös­tä sekä kyl­mä- tai pak­kas­työs­ken­te­lys­tä. Odo­tam­me koke­mus­ta taval­li­sim­mis­ta varas­to­työ­teh­tä­vis­tä, esi­mer­kik­si keräi­lys­tä, vas­taa­no­tos­ta ja hyl­ly­tyk­ses­tä. Töi­tä teh­dään ripeäl­lä tah­dil­la, joten odo­tam­me haki­joil­ta teho­kas­ta työ­otet­ta. Työs­sä tar­vi­taan jous­ta­vuut­ta, oma­toi­mi­suut­ta ja hyvää ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä. Töi­tä teh­dään elin­tar­vik­kei­den paris­sa, joten vali­tun hen­ki­lön tulee hank­kia hygie­nia­pas­si ja sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen töi­den aloitusta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p. 0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 31.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 13.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5270614