Tru­kin­kul­jet­ta­ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­teen, Piikkiö

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tru­kin­ajo­tai­tois­ta logis­tiik­ka­työn­te­ki­jää pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me on yli 60-vuo­tias suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka työl­lis­tää ympä­ri­vuo­ti­ses­ti noin 30 työn­te­ki­jää. Seson­kiai­koi­na työn­te­ki­jä­mää­rä kui­ten­kin kak­sin­ker­tais­tuu. Yri­tyk­sen toi­min­taan kuu­luu vihan­nes­ten ja sien­ten jalos­ta­mi­nen kor­kea­laa­tui­sik­si tuot­teik­si, joi­ta he toi­mit­ta­vat vähit­täis­kau­poil­le, teol­li­suu­del­le ja suur­ta­louk­sil­le. 

Työn kuvaus:

Logis­tiik­ka­työn­te­ki­jän työ­hön kuu­luu moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den varas­to­puo­len teh­tä­viä, kuten tava­ran vas­taan­ot­toa, las­taus­ta, pur­kua ja varas­ton­hal­lin­taoh­jel­man käyt­tä­mis­tä. Töi­tä teh­dään sekä käsin että eri­lai­sia truk­ke­ja käyt­täen. Työ­hön saat­taa satun­nai­ses­ti kuu­lua myös tuo­tan­to­puo­len tehtäviä. 

Töi­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta seson­kiai­kaan tar­jol­la voi olla myös iltavuoroja.

Työ­pai­kal­le ei pää­se jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii auton tai muun kul­ku­pe­lin käyttömahdollisuuden!

Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten työ­teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa elin­tar­vi­kea­lan tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa. Saat myös hyvän pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vii­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me rei­pas­ta logis­tiik­ka­työn­te­ki­jää, jol­la on koke­mus­ta vas­ta­pai­not­ru­kil­la työs­ken­te­lys­tä. Logis­tiik­ka­puo­len koke­muk­sen lisäk­si kat­som­me eduk­se­si myös elin­tar­vi­ke- tai tuo­tan­to­työn paris­ta han­ki­tun työ­ko­ke­muk­sen. Työs­sä käy­te­tään varas­ton­hal­lin­taoh­jel­mis­toa, joten odo­tam­me sinul­ta koh­tuul­li­sia tie­to­tek­ni­siä tai­to­ja. Työs­sä tar­vi­taan jous­ta­vuut­ta, oma­toi­mi­suut­ta ja hyvää ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä. Töi­tä teh­dään elin­tar­vik­kei­den paris­sa, joten vali­tun hen­ki­lön tulee hank­kia hygie­nia­pas­si ennen töi­den aloitusta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p. 0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Piik­kiö, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 5.12.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5718093