Tru­kin­ajo­tai­toi­nen varas­to­työn­te­ki­jä, Vantaa

Tru­kin­ajo­tai­toi­nen varastotyöntekijä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tru­kin­ajo­tai­tois­ta varas­to­työn­te­ki­jä Van­taan Tam­mis­tos­sa sijait­se­vaan moder­niin varastoon.

Työn kuvaus

Työs­ken­te­let nyky­ai­kai­ses­sa varas­tos­sa, jos­sa päi­vit­täi­set työ­teh­tä­vä­si vaih­te­le­vat kon­tin­pu­rus­ta pak­kaus­ten lajit­te­luun. Työ on jon­kin ver­ran fyy­sis­tä kun­toa vaativaa.

Työ on pit­kä­ai­kai­nen kokoai­ka­työ, jos­sa sinun on 6kk työs­ken­te­lyn jäl­keen mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä suo­raan asia­kas­yri­tyk­seen. Työ­ai­ka arki­sin klo 8–16. Varas­tol­la on töis­sä huip­pu­tii­mi, jon­ka rem­miin on help­po hypä­tä mukaan.

Tar­joam­me

Tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen ja moni­puo­li­sen varas­to­työn yri­tyk­ses­sä, jon­ka työym­pä­ris­tön edel­ly­tyk­siä ovat tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. 

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta jon­kin ver­ran koko­mus­ta eri­lai­sis­ta varas­to­töis­tä sekä tru­kin­ajo­tai­toa. Koke­mus eri­tyi­ses­ti työn­tö­mas­tot­ru­kin käsit­te­lys­tä kat­so­taan eduksi. 

Toi­vom­me sinul­ta toi­meen tart­tu­vaa ja huo­lel­lis­ta asen­net­ta työ­hön. Työ­tä teh­dään itse­näi­ses­ti, mut­ta myös tii­meis­sä, joten toi­vom­me sinul­ta halua ja kykyä yhteis­työ­hön tii­mi­si kans­sa. Odo­tam­me myös moti­vaa­tio­ta sitou­tua työ­paik­kaan pidem­piai­kai­ses­ti ja halua kehit­tyä työssä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Kau­pan alan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 3.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 19.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8777109