Tru­kin­ajo­tai­toi­nen metal­li­työn­te­ki­jä, Lempäälä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tru­kin­ajo­tai­tois­ta metal­li­työn­te­ki­jää vaki­tui­seen työhön!

Työn­ku­va sisäl­tää plas­ma­leik­kuu­ko­neen ope­raat­to­ri­na toi­mi­mis­ta sekä metal­li­le­vy­jen kul­je­tus­ta tru­kil­la ja nos­ta­mis­ta sil­ta­nos­ti­mel­la. Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa ja palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukai­sek­si. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan elo-syys­kuus­sa. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos osaat ajaa truk­kia ja olet halu­kas opet­te­le­maan plas­ma­leik­kuu­ko­neen käy­tön. Aikai­sem­paa koke­mus­ta plas­ma­leik­kauk­ses­ta ei vaa­di­ta, sil­lä työ­hön anne­taan kat­ta­va pereh­dy­tys. Tär­kein­tä onkin oma-aloit­tei­nen asen­ne ja halu oppia uutta.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä plas­ma­leik­kauk­sen osaa­jak­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään TES:n mukai­sen pal­kan. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat lisäk­si hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986. 

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 21.8.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 12.8.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8239927