Toi­mi­tus­har­joit­te­li­ja Tukholmaan,

Asiak­kaam­me Ruot­sin Suo­ma­lai­nen on vuon­na 1964 perus­tet­tu leh­ti. Se on Ruot­sis­sa vii­koit­tain ilmes­ty­vä, suo­men­kie­li­nen leh­ti, jon­ka pää­toi­mi­tus sijait­see Tukholmassa.

Haem­me leh­del­le nyt 

TOIMITUSHARJOITTELIJAA

Tuk­hol­man toimitukseen! 

Työn kuvaus:

Toi­mi­tus­har­joit­te­li­jan työ sisäl­tää kaik­kia toi­mit­ta­jan työ­hön kuu­lu­via teh­tä­viä. Haas­tat­te­let ihmi­siä, kir­joi­tat leh­ti­jut­tu­ja, otat ja muok­kaat kuvia sekä hoi­dat ylei­siä toi­mis­to­teh­tä­viä. Työ­hön kuu­luu pal­jon liik­ku­mis­ta ympä­ri Tuk­hol­maa ja kau­em­pa­na­kin. Leh­den toi­mi­tus on auki arki­sin klo 9–17, mut­ta työ­ajat muo­tou­tu­vat jous­ta­vas­ti työ­keik­ko­jen mukaan.  Har­joit­te­lu on pal­kal­li­nen ja työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan leh­den kans­sa. Työ­suh­teen kes­to on vähin­tään 3kk mut­ta sitä voi­daan piden­tää jopa 12kk mit­tai­sek­si, toi­vee­si mukaan.

Har­joit­te­lu alkaa syk­syn 2022 aika­na sopi­muk­sen mukaan. Työ edel­lyt­tää muut­ta­mis­ta Tuk­hol­maan, mut­ta työ­nan­ta­ja jär­jes­tää kalus­te­tun asun­non työ­suh­teen ajaksi.

Odo­tam­me:

Voit olla esi­mer­kik­si vies­tin­nän opis­ke­li­ja, mut­ta oleel­lis­ta on, että tavoit­te­let toi­mit­ta­jan uraa. Sinul­la oli­si hyvä olla jo jon­kin ver­ran koke­mus­ta leh­den toi­mi­tuk­ses­sa työs­ken­te­lys­tä esi­mer­kik­si kesä­töi­den myö­tä, mut­ta tär­kein­tä on, että olet aidos­ti kiin­nos­tu­nut oppi­maan leh­ti­toi­mit­ta­jan työn.

Toi­vom­me sinul­ta oma-aloit­teis­ta työ­otet­ta, jous­ta­vuut­ta työ­ai­ko­jen suh­teen sekä tie­ten­kin erin­omai­sia kir­jal­li­sia tai­to­ja suo­men kie­lel­lä. Olet idea­ri­kas ja osaat löy­tää jut­tuai­hei­siin kiin­nos­ta­van näkö­kul­man. Odo­tam­me sinul­ta kuva­sil­mää, kame­ran­käy­tön perus­tai­to­ja sekä kuvan­kä­sit­te­lyn perus­tei­den tuntemista.

Huo­maat­han, että tämä paik­ka on suun­nat­tu hen­ki­löl­le, jon­ka äidin­kie­li on suo­mi, eikä ruot­sin kie­len tai­to ole edellytyksenä.

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on ainut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus aloit­taa toi­mit­ta­jan ura Tuk­hol­mas­sa. Kaik­kiin työ­teh­tä­viin opas­te­taan alus­ta alkaen ja saat mah­dol­li­suu­den oppia ruot­sin kiel­tä työn ohessa.

Har­joit­te­lun ajak­si saat käyt­töö­si val­miik­si kalus­te­tun asun­non, min­kä lisäk­si saat har­joit­te­li­jan kuu­kausi­pal­kan sekä mat­ka­kor­tin Tuk­hol­man jul­ki­seen liikenteeseen.

Haku­me­net­te­ly:

Lähe­tä meil­le CV sekä tii­vis hake­mus­teks­ti, jos­sa perus­te­let, mik­si haluai­sit toi­mi­tus­har­joit­te­li­jak­si Ruot­sin Suo­ma­lai­nen ‑leh­teen. Voit lähet­tää hake­muk­se­si ”Hae tätä paik­kaa” ‑pai­nik­keen kaut­ta tai suo­raan säh­kö­pos­tit­se: aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Huom! Lii­tät­hän hake­muk­see­si kir­joit­ta­mia­si leh­ti­jut­tu­ja tai mui­ta teks­te­jä. Mikä­li teks­ti on jul­kais­tu ver­kos­sa, riit­tää, että lii­tät lin­kin hake­muk­seen. Voit halu­tes­sa­si myös liit­tää tie­don sosi­aa­li­sen median tileis­tä­si tai link­ke­jä mui­hin kuvanäytteisiin.

Mikä­li sinul­le jäi kysyt­tä­vää, yhtey­de­no­tot suo­raan Hen­ki­lös­tö­lii­gan Alek­si Hyy­ti­sel­le, p. 040 196 8986, arki­sin 9–16.

Hakuai­kaa on 10.07.2022. saak­ka, mut­ta aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: , Työ alkaa: Syk­syl­lä 2022 Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Kuukausipalkka+asuntoetu Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 10.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.6.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7612884