Toi­mi­ti­la­sii­voo­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii kokoai­kai­seen työ­hön Sii­voo­jaa toi­mi- ja por­ras­ti­lo­jen ylläpitosiivoukseen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on Var­si­nais-Suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on vuo­sien var­rel­la kas­va­nut monia­lai­sek­si, kiin­teis­tön kun­nos­sa­pi­don pal­ve­lui­ta tar­joa­vak­si yri­tyk­sek­si. Yri­tys tar­jo­aa mm. raken­nusa­lan, sii­vousa­lan, talo­tek­nii­kan sekä luki­tusa­lan ammat­ti­lais­ten suo­rit­ta­mia palveluja.

Työn kuvaus:

Teh­tä­väs­sä­si huo­leh­dit pää­asias­sa toi­mi- ja por­ras­ti­lo­jen yllä­pi­to­sii­vouk­ses­ta. Työ tapah­tuu arki­sin maa­nan­tais­ta perjantaihin.

Työ on kokoai­kai­nen työ ja työ­ai­ka on arki­päi­vi­sin klo 7–15:30. Työ alkaa HETI. Teh­tä­vään etsi­tään pidem­piai­kais­ta työn­te­ki­jää. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si mää­rä­ai­kai­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, jon­ka jäl­keen Sinul­la on mah­dol­li­suus siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kir­joil­le. Työ­koh­teet sijait­se­vat Turus­sa ja sen ympäristössä.

Palk­kaus teh­tä­vään mää­ri­tel­lään aiem­man osaa­mi­sen ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen perus­teel­la. Tämä teh­tä­vä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kokoai­kai­seen pidem­piai­kai­seen työ­hön lois­ta­vil­la työ­ajoil­la! Saat ympä­ril­le­si kan­nus­ta­van työym­pä­ris­tön sekä hyvän pereh­dy­tyk­sen tehtävään.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta teki­jäl­tä odo­tam­me oma-aloit­teis­ta ja oppi­mis­ha­luis­ta työ­otet­ta sekä avoin­ta ja posi­tii­vis­ta asen­net­ta työs­ken­te­lyyn! Toi­vom­me jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta sii­vous­työs­tä, kuten por­ras­sii­vouk­ses­ta, toi­mis­to­sii­vouk­ses­ta tai koti­sii­vouk­ses­ta. Työ edel­lyt­tää suo­men kie­len osaa­mis­ta sekä vähin­tään B‑ajokorttia sekä val­miut­ta ajaa autoa tarvittaessa.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen, p. 040 3075011 (ark. klo 8–16), vesa.suominen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: syyskuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 19.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13547485