Tilin­pää­tös­tai­toi­nen kir­jan­pi­tä­jä, Var­si­nais-Suo­mi

Asiak­kaam­me etsii tilin­pää­tös­tai­tois­ta kir­jan­pi­tä­jää kun­ta-alal­le!

Asiak­kaam­me on kun­ta-alan toi­mi­ja, joka työl­lis­tää usei­ta eri alo­jen ammat­ti­lai­sia. Hei­dän toi­mi­ti­lan­sa sijait­se­vat luon­non­kau­niis­sa kun­nas­sa Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la.

Työn kuvaus:

Kir­jan­pi­tä­jä on vas­tuus­sa kun­tayh­ty­män kir­jan­pi­dos­ta koko­nai­suu­des­saan. Työ­teh­tä­viin kuu­luu osto­res­kont­ran hoi­ta­mi­nen ja täs­mäy­tys kir­jan­pi­toon, kir­jan­pi­to­vien­nit ja nii­den täs­mäy­tyk­set, toteu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten rapor­toin­nit joh­to­ryh­mäl­le, yksi­köi­den esi­mie­hil­le ja jäsen­kun­nil­le, kun­ta­las­ku­tus­las­kel­mien laa­ti­mi­nen las­ku­tuk­seen, talous­ar­vion val­mis­te­lu, tie­to­jen kerää­mi­nen ja tal­len­nus, tilin­pää­tös­tie­to­jen kokoa­mi­nen, kon­ser­ni­lu­ku­jen kerää­mi­nen jäsen­kun­nil­le sekä talous­ar­vion ja tilin­pää­tök­sen työs­tä­mi­nen yhdes­sä joh­to­ryh­män kans­sa.

Töi­tä teh­dään arki­sin nor­maa­lien toi­mis­toai­ko­jen puit­teis­sa. Työ­pai­kal­le ei pää­se jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­den.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me vas­tuul­li­sen ja pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten kir­jan­pi­to­teh­tä­vin paris­sa. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vään ja muka­vat työ­ka­ve­rit. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me tilin­pää­tös­tai­to­ja ja jon­kin ver­ran koke­mus­ta kir­ja­pi­tä­jän työs­tä. Edel­ly­täm­me teh­tä­vään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si mer­ko­no­min tai tra­de­no­min tut­kin­toa. Myös työ­ko­ke­mus ter­vey­den­huol­lon paris­ta tai muu ter­vey­den­huol­toa­lan tun­te­mus kat­so­taan eduk­si. Eri­lais­ten talous­hal­lin­to-ohjel­mis­to­jen osaa­mi­nen on plus­saa, mut­ta työ­pai­kal­la pereh­dy­te­tään hei­dän käyt­tä­miin­sä jär­jes­tel­miin. Työ­pai­kal­le pää­se­mi­nen vaa­tii oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­den. Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan huo­lel­li­suut­ta, hyviä yhteis­työ­tai­to­ja ja oma­toi­mis­ta työ­asen­net­ta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Ter­hi Sol­mu­la, terhi.solmula@henkilostoliiga.fi , p.0207 129 607 (arki­sin klo 8–16).
Työ­pai­kan osoi­te: Var­si­nais-Suo­mi, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Palk­kaus: Kun­ta-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 07.06.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.04.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1364345