Tila­päi­nen ahtaa­ja, Naan­ta­li, Tur­ku, Uusikaupunki

Asiak­kaam­me Ste­ve­na Oy etsii tilapäisahtaajaa!

Ste­ve­na Oy on Naan­ta­lis­sa, Uudes­sa­kau­pun­gis­sa, Turus­sa ja Han­gos­sa sata­ma- ja varas­toin­ti­toi­min­taa har­joit­ta­va yri­tys. Vuon­na 1982 Naan­ta­lis­sa aloit­ta­nut Ste­ve­na työl­lis­tää nyky­ään rei­lut 80 ammat­ti­lais­ta lii­ke­vaih­don olles­sa noin 15 milj.€. Yhdes­sä sisa­ryh­tiöi­den kans­sa Ste­ve­na Oy on mer­kit­tä­vä teki­jä yhte­nä Suo­men joh­ta­vis­ta satamaoperaattoriyrityksistä.

Työn kuvaus:

Pää­teh­tä­vä­nä on ahtaus­työ eli eri­tyyp­pis­ten lai­va­las­tien pur­kua ja las­taus­ta. Työ­teh­tä­vä voi olla joko auto­jen ajoa lai­vaan tai sur­raus­ta eli trai­le­rei­den kiin­ni­tys- ja irroi­tus­työ­tä roro-lai­vois­sa. Työ on tii­mi­työ­tä ja osa­na sata­man logis­tis­ta koko­nai­suut­ta ahtause­si­mie­hen alaisuudessa.

Suu­rin osa työ­ajas­ta työs­ken­nel­lään ulko­na sääs­sä kuin sääs­sä. Työ on 2‑vuorotyötä ja riip­puu sata­man aukio­loa­jois­ta, vilk­kai­na lii­ken­ne­ai­koi­na teh­dään myös yö- ja viikonlopputöitä.

Työ­pai­kan sijain­ti on Naan­ta­lin, Turun tai Uuden­kau­pun­gin sata­ma, mut­ta töi­tä on satun­nai­ses­ti myös muis­sa yri­tyk­sen toimipisteissä.

Työ on keik­ka­työ­tä 1–2 pv /viikko, toi­si­naan enem­män­kin. Työ­tä on mah­dol­lis­ta teh­dä myös toi­sen työn ohel­la. Tila­päi­set ahtaa­jat voi­vat hakea myö­hem­min myös vaki­nais­ta paikkaa.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me koke­mus­ta konei­den ja ras­kaan kalus­teen kul­jet­ta­mi­ses­ta, B‑ajokorttia ja hyvää fyy­sis­tä kun­toa. Edel­ly­täm­me myös vas­tuul­lis­ta, huo­lel­lis­ta ja val­pas­ta työ­asen­net­ta. Vali­tun hen­ki­lön tulee pys­tyä pysy­mään rau­hal­li­se­na kii­reen­kin kes­kel­lä. Tär­kein­tä on halu oppia uut­ta ja mah­dol­li­suus sitou­tua työhön!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me työ­tä vakaan koti­mai­sen yri­tyk­sen riveis­sä muka­vas­sa työyh­tei­sös­sä. Työ­teh­tä­viin tul­laan pereh­dyt­tä­mään hyvin. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Mikä­li näet itse­si työs­ken­te­le­mäs­sä osa­na kan­nus­ta­vaa ammat­ti­lais­ten poruk­kaa, jätät­hän meil­le hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. 

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Mat­ti Mas­to­kan­gas. Yhtey­de­no­tot arki­sin klo 8–16 nume­roon 0207 129 601.
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Tur­ku, Uusi­kau­pun­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: AKT TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy:
Ilmoi­tus jätet­ty: 3.3.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 943498