Ter­mi­naa­lit­rak­to­rin­kul­jet­ta­jia, Uusikaupunki

Etsim­me Ste­ve­na Oy:lle useam­paa ter­mi­naa­lit­rak­to­rin­kul­jet­ta­jaa Uuteenkaupunkiin!

Ste­ve­na Oy on koke­nut ja osaa­va logis­tiik­ka­toi­mi­ja, jon­ka pää­toi­mia­la­na on sata­mao­pe­roin­ti. Toi­min­taa har­joi­te­taan Uuden­kau­pun­gin, Naan­ta­lin, Turun ja Han­gon sata­mis­sa. Yhtiön lii­ke­vaih­to vuon­na 2020 oli noin 13,5 MEUR ja sen pal­ve­luk­ses­sa oli lähes 90 työn­te­ki­jää. Toi­min­ta on laa­je­ne­mas­sa uudel­le lii­ke­toi­min­ta-alu­eel­le teol­li­suus­lo­gis­tiik­kaan, jota har­joi­te­taan Mate­rial-Mas­ter ‑nimen alla. 

Nyt etsim­me laa­jen­nuk­sen ja kas­vun tuek­si uuteen toi­mi­pis­tee­seen Uuteen­kau­pun­kiin usei­ta ter­mi­naa­lit­rak­to­rin­kul­jet­ta­jia pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen.

Työn kuvaus:

Ter­mi­naa­lit­rak­to­rin­kul­jet­ta­jan työ­hön kuu­luu puo­li­pe­rä­vau­nu­jen siir­ron ja kul­je­tuk­sen lisäk­si pal­jon myös fyy­si­siä käsin teh­tä­viä töi­tä, kuten lii­no­jen vetä­mis­tä ja sito­mis­ta, reu­na­lau­to­jen nos­te­lua ja pres­su­jen käsit­te­lyä. Työ on nopea­tem­pois­ta ja osit­tain myös ras­kas­ta. Puo­li­pe­rä­vau­nu­jen ope­roin­tiin ollaan val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään työn ohel­la. Ter­mi­naa­lit­rak­to­rin­kul­jet­ta­jat käyt­tä­vät työs­sään Val­met Auto­mo­ti­ven moder­nia logistiikkajärjestelmää.

Työ­kie­le­nä voi käyt­tää suo­mea, ruot­sia tai englantia.

Töi­tä teh­dään kol­mes­sa vuo­ros­sa vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, 40 h / viik­ko. Palk­kaus mää­räy­tyy tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES:n mukaan.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn yri­tyk­ses­sä, jol­la on pit­kä ja vakaa koke­mus logis­tii­kan alal­ta sekä vah­vat kas­vu­nä­ky­mät; kas­vua ja kehi­tys­tä edus­taa­kin Mate­rial Mas­ter ‑lii­ke­toi­min­ta, jon­ka paris­sa ter­mi­naa­lit­rak­to­rin­kul­jet­ta­jat tule­vat työs­ken­te­le­mään. Teh­tä­vään saat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja työ­si tuek­si ren­non mut­ta osaa­van työyh­tei­sön, jol­le työ­tur­val­li­suus on ensiar­voi­sen tärkeää.

Odo­tam­me:

Etsim­me itse­näi­seen työ­hön kyke­ne­viä teki­jöi­tä, joil­la oli­si koke­mus­ta työ­ko­nei­den kul­jet­ta­mi­ses­ta! Koke­mus ras­kaan ajo­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta kat­so­taan eri­tyi­sek­si eduk­si, mut­ta puo­li­pe­rä­vau­nu­työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan! Tär­kein­tä on siis oppi­mis­ha­luk­kuus, vas­tuul­li­suus ja oma­toi­mi­nen työ­ote. Odo­tam­me myös val­miut­ta kol­mi­vuo­ro­työ­hön ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä. Mate­rial-Mas­te­rin työyh­tei­sö ja asiak­kuu­det ovat kan­sain­vä­li­siä, joten englan­nin kie­len tai­to kat­so­taan eduk­si. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen työn aloitusta.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä haas­tat­te­lut aloi­te­taan jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vät täy­te­tään sitä mukaa, kun sopi­via haki­joi­ta löytyy. 

Yhteys­hen­ki­lö: Heik­ki Kor­ve­no­ja (arki­sin klo 9–16), p. 0207 129 608.
Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­kau­pun­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 13.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5270955