Teol­li­suus­sii­voo­ja, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii nopeal­la aika­tau­lul­la teol­li­suus­sii­voo­jaa!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vuon­na 2019 perus­tet­tu sii­vousa­lan yri­tys, joka tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia sii­vous­pal­ve­lui­ta sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kail­le. He ovat eri­kois­tu­neet eri­tyi­ses­ti teh­das- ja teol­li­suus­sii­vouk­siin sekä koti­sii­vouk­siin. Yri­tys tar­jo­aa pal­ve­lui­taan Var­si­nais-Suo­mes­sa, Pir­kan­maal­la ja Sata­kun­nas­sa.

Työn kuvaus:

Teol­li­suus­sii­voo­jan työ­teh­tä­vä­nä on teol­li­suus­lai­tok­sen tehos­tet­tu yleis­sii­vous. Teh­taal­la val­mis­te­taan esi­mer­kik­si kol­mio­lei­piä, pus­si­keit­to­ja ja säi­lyk­kei­tä, joten tilo­jen Tär­kein työ­teh­tä­vä on lai­tok­sen kos­ke­tus­pin­to­jen tark­ka puh­dis­tus. Töi­tä teh­dään aina yhdes­sä työ­pa­rin kans­sa.

Töi­tä teh­dään päi­vä­vuo­ros­sa joko klo 6–14 tai 8–16. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen.

Työ alkaa heti ja kes­tää aina­kin kesä­kuu­hun asti, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti töi­tä on tar­jol­la myös pidem­mäl­le syk­syyn!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me muka­van sii­vous­työn arvos­te­tus­sa elin­tar­vi­ke­teol­li­suus­lai­tok­ses­sa. Teh­tä­vään ollaan val­mii­ta tar­joa­maan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me hygie­nia­pas­sia ja rei­pas­ta asen­net­ta. Aiem­pi työ­ko­ke­mus sii­vous­teh­tä­vis­tä tai alan kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si. Tär­kein­tä on kui­ten­kin teho­kas mut­ta tark­ka työs­ken­te­ly­ote ja hyvä asen­ne. Näi­den omi­nai­suuk­sien lisäk­si työs­sä tar­vi­taan hyviä yhteis­työ­tai­to­ja ja oma-aloit­tei­suut­ta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p.0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 05.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 23.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1109283