Teol­li­suus­maa­la­ri, Mänttä-Vilppula

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä teh­tä­vä­nä on eri­lai­sien metal­li osien maa­lauk­sia, sekä nii­den esi­val­mis­te­lu­ja, myös­kin mit­taa­mis­ta, sii­vous­ta mitä työ­hön liit­tyy. Työ on läh­tö­koh­tai­ses­ti itse­näis­tä, mut­ta välil­lä teh­dään työ­pa­rin kans­sa. Työ on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen ja työ­tä teh­dään aamu ja ilta­vuo­ros­sa. Työt alka­vat vii­meis­tään loka­kuun puo­lel­la, mut­ta aikai­sem­min­kin mah­dol­lis­ta. Työ­suh­de sol­mi­taan vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille. 

Odo­tam­me:

Työs­sä vaa­di­taan aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta teol­li­ses­ta maa­lauk­ses­ta tai mär­kä­maa­laa­mi­ses­ta, sekä pii­rus­tus­ten luku­tai­toa ja nii­den ymmär­rys­tä. Haki­jal­ta odo­te­taan myös tark­kuut­ta ja hyvää fyy­sis­tä kun­toa. Työ­kie­le­nä on suomi. 

Tar­joam­me:

Kysees­sä on vaki­tui­nen työ­paik­ka vakaas­sa yri­tyk­ses­sä. Palk­kaus sovi­taan täy­sin haki­jan osaa­mi­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mänt­tä-Vilp­pu­la, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13510442