Teol­li­suu­den pin­noit­ta­ja, Tampere

Cera­mid Oy on teol­li­suu­den ja toi­mi­ti­lo­jen pin­noi­tus­rat­kai­sui­hin kes­kit­ty­nyt yri­tys. Haem­me nyt hei­dän osaa­vaan poruk­kaan­sa mukaan uut­ta ammat­ti­lais­ta vas­taa­maan kas­va­vaan kysyntään! 

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä teh­tä­vä­nä on eri­lai­set teol­li­suu­den pin­noi­tus­työt. Käy­tän­nös­sä teet eri­lais­ten beto­ni- ja metal­lial­tai­den, kuten esi­mer­kik­si jäte­ve­si­säi­liöi­den hiek­ka­pu­hal­luk­sia ja suo­ja­pin­noi­tuk­sia teol­li­suus­yri­tyk­sis­sä. Ajoit­tain koh­dal­le voi tul­la myös lat­tioi­den pin­noi­tuk­sia. Töi­tä teh­dään pro­jek­tis­ta riip­puen joko yksin tai työ­pa­rin kanssa.

Pro­jek­tien kes­tot vaih­te­le­vat noin vii­kos­ta jopa pariin kuu­kau­teen. Työ­koh­teet sijait­se­vat ympä­ri Suo­mea eli työ­hön kuu­luu pal­jon reis­saa­mis­ta. Työ­päi­vien pituu­det vaih­te­le­vat pro­jek­tis­ta riip­puen. Usein teh­dään 3–4 pidem­pää päi­vää ja aloi­te­taan vii­kon­lop­pu hyvis­sä ajoin. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä. Työ­suh­de sol­mi­taan vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä suo­raan Cera­mi­din kirjoille. 

Odo­tam­me:

Työs­sä vaa­di­taan aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta teol­li­suu­den pin­noi­tus­töis­tä. Käy­tän­nös­sä siis alan toi­min­ta­mal­lit, mene­tel­mät ja mate­ri­aa­lit tulee olla ennes­tään tut­tu­ja. Lisäk­si työs­sä vaa­di­taan reis­su­val­miut­ta, hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja maa­lais­jär­keä. Työ­kie­le­nä on suomi. 

Tar­joam­me:

Kysees­sä on vaki­tui­nen työ­paik­ka pit­kän his­to­rian omaa­vas­ta, vakaas­ta yri­tyk­ses­tä. Työ­suh­teen ehdot poh­jau­tu­vat pel­ti- ja teol­li­suuse­ris­ty­sa­lan työ­eh­to­so­pi­muk­seen, mut­ta palk­ka sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti TES:n tau­luk­ko­palk­kaa parem­mak­si. Käyt­töö­si saat taa­tus­ti laa­duk­kaat väli­neet. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Hakua hoi­taa Hen­ki­lös­tö­lii­ga. Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Aika­tau­lusyis­tä pyy­däm­me kaik­ki yhtey­de­no­tot Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10904630