Teks­tii­li­työn­te­ki­jä, Vantaa

Etsim­me teks­tii­li­työn­te­ki­jää vaki­tui­seen työ­hön pesulaan!

Haem­me työn­te­ki­jää vaki­tui­seen työ­hön, tun­net­tuun teks­tii­li­pal­ve­lua­lan yri­tyk­seen, joka työl­lis­tää sato­ja hen­ki­löi­tä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Viros­sa ja Venä­jäl­lä. Yri­tys on eri­kois­tu­nut hotel­lien, ravin­to­loi­den ja ter­vey­den­huol­lon teks­tii­li­pal­ve­lui­hin. Heil­lä on todel­la pit­kät perin­teet teks­tii­li­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa, min­kä ansios­ta he voi­vat taa­ta asiak­kail­leen aina ammat­ti­tai­tois­ta, laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta palvelua.

Työn kuvaus

Pesu­lan teks­tii­li­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee moni­puo­li­sis­sa teh­tä­vis­sä pesu­lan tuo­tan­to­lin­jal­la. Työ sisäl­tää esi­mer­kik­si teks­tii­lien lajit­te­lua, pak­kaus­teh­tä­viä, suur­teol­li­suus­man­ke­lin käyt­tä­mis­tä ja mui­ta teks­tii­li­huol­toa­lan teh­tä­viä. Osa työ­teh­tä­vis­tä on fyy­si­sem­piä, osa taas enem­män sor­mi­näp­pä­ryyt­tä vaativia. 

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa arki­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Työ­vuo­ro­jen vuok­si työn­te­ki­jäl­tä vaa­di­taan täy­si-ikäi­syyt­tä. Työ­paik­ka sijait­see Koi­vu­haas­sa hyvien jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le vaki­tui­sen työ­pai­kan moni­puo­lis­ten pesu­la­teh­tä­vien paris­sa! Työ­hön tar­jo­taan myös hyvä pereh­dy­tys, joten aiem­paa koke­mus­ta ei tarvita.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Etsim­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työn­te­ki­jää, joka on val­mis sitou­tu­maan pidem­mäk­si aikaa pesu­la­työ­hön. Toi­vom­me sinul­ta moti­vaa­tio­ta omak­sua uusia työ­teh­tä­viä tai­to­jen kart­tues­sa sekä yhteis­työ­ky­kyä. Pesu­laym­pä­ris­tös­sä on luon­nol­li­ses­ti pal­jon teks­tii­li­pö­lyä, joten valit­tu­jen työn­te­ki­jöi­den tulee pys­tyä työs­ken­te­le­mään pölyi­ses­sä ympäristössä.

Kaik­ki teh­tä­viin liit­ty­vä koke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan alus­ta pitäen! Tär­kein­tä on toi­me­lias asen­ne ja halu oppia lisää pesu­la­työs­tä. Tähän teh­tä­vään vaa­di­taan täysi-ikäisyyttä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Voit jät­tää hake­muk­sen hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 15 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 044 737 3900 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Teks­tii­li­pal­ve­lua­lan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 15.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 7.6.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7417772