Teks­tii­li­huol­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me teks­tii­li­huol­ta­jia Tampereelle! 

Työn kuvaan kuu­luu eri­lais­ten laka­noi­den, pyyh­kei­den ja mui­den lii­na­vaat­tei­den pur­ka­mis­ta kuor­mas­ta, lajit­te­lua ja man­ke­loin­tia ja pak­kaa­mis­ta. Töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti aina­kin vuo­den lop­puun asti. Kysees­sä on 3‑vuorotyö ja yhden työ­vuo­ron pituus on 8 tun­tia. Viik­ko­tun­ti­mää­rä on 40h/vko.

Odo­tam­me haki­jal­ta ennen kaik­kea hyvää fyy­sis­tä kun­toa, sil­lä lii­na­vaa­te­sä­kit ovat pai­na­via ja työ­tah­ti on ripeä. Lisäk­si sinun tulee olla täy­si-ikäi­nen ja kye­tä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Pereh­dy­tys tapah­tuu suo­mek­si. Työn luon­teen vuok­si sinul­la ei saa olla pölyallergiaa.

Tar­jol­la on muka­van simp­pe­li ja itse­näi­nen työ. Palk­kaus mää­rit­tyy Teks­tii­li­huol­toa­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan ja on käy­tän­nös­sä 10,49€/h, jos alal­ta ei ole aiem­paa koke­mus­ta. Tämän pääl­le ilta- ja yövuo­rois­ta mak­se­taan luon­nol­li­ses­ti TES:n mukai­set lisät. Töi­tä on tar­jol­la aina­kin lop­pu­vuo­dek­si ja hyväl­le teki­jäl­le mah­dol­li­suus pidem­pään­kin työ­suh­tee­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö Työn kes­to: 1 — 3 kk Palk­kaus: Teks­tii­li­huol­toa­lan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 30.11.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9572905