Teh­das­sii­voo­ja, Paimio

 Asiak­kaam­me etsii osa­päi­väis­tä teh­das­sii­voo­jaa Paimioon!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vuon­na 2014 perus­tet­tu tur­ku­lai­nen kiin­teis­tön­hoi­toa­lan yri­tys, jon­ka pää­toi­mia­la on sii­vous­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen. Yri­tys on pie­ni, pai­kal­li­nen ja teho­kas sii­vous­fir­ma, joka tar­jo­aa asiak­kail­leen juu­ri sopi­vat ja rää­tä­löi­dyt pal­ve­lut. Yri­tys toi­mii Turun ja Salon alueil­la. Yri­tyk­sen pää­pal­ve­lui­ta ovat yri­tys­sii­vous ja talo­yh­tiö­sii­vous ja kaik­ki työt hoi­de­taan huo­lel­li­ses­ti ja ammat­ti­tai­dol­la laa­duk­kai­ta työ­vä­li­nei­tä käyttäen. 

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä työs­ken­te­let muu­ta­ma­na tun­ti­na päi­väs­sä Pai­mios­sa sijait­se­vas­sa säh­kö­alan teol­li­suus­lai­tok­ses­sa siis­tien ympä­ris­töä ja teh­den yleis­sii­vous­ta käsi­sii­vous­vä­li­neil­lä. Työ ei edel­ly­tä esi­mer­kik­si lat­tian­pe­su­ko­neen käyt­töä ja työ on hel­pos­ti opit­ta­vis­sa. Työ edel­lyt­tää kui­ten­kin huo­lel­li­suut­ta ja tarkkuutta.

Töi­tä on tar­jol­la arki­sin noin kah­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa ja työ­päi­vät ovat n. 3 tun­nin mit­tai­sia ker­ral­laan. Koh­de sijait­see Pai­mios­sa, joten kau­em­paa tule­val­ta odo­te­taan oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta pai­kal­le pää­syä varten.

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me muka­van osa-aika­työn, joka sopii hyvin esi­mer­kik­si opin­to­jen tai mui­den osa-aikais­ten töi­den oheen. Täs­sä työs­sä pää­see työn ohes­sa myös kohot­ta­maan kun­to­aan! Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa työ­nan­ta­jan esit­tä­mis­sä työ­vuo­rois­sa. Aiem­pi sii­vous­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si! Työ­paik­ka sijait­see Pai­mios­sa, joten haki­jal­ta odo­te­taan ajo­kort­tia ja oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, oma-aloit­tei­suut­ta ja tehok­kuut­ta. Arvos­tam­me myös posi­tii­vi­suut­ta ja itse­näis­tä työ­otet­ta! Työs­sä edel­ly­te­tään suo­men kie­len taitoa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pai­mio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 5.2.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 30.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10419913