Tar­joi­li­ja, Turku

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tar­joi­li­jaa kesäkaudeksi!

Asiak­kaam­me on per­hey­ri­tys­taus­tai­nen, vuon­na 1996 perus­tet­tu ravin­to­la-ket­ju, jol­la on usei­ta toi­mi­pis­tei­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Ket­ju työl­lis­tää yhteen­sä yli 2500 ravin­to­la-alan ammattilaista.Yritys on perin­tei­siin luot­ta­va, jat­ku­vas­ti uudis­tu­va pizza­ra­vin­to­la. Yri­tyk­sen lupauk­se­na on alus­ta asti olla se parem­pi pizza­ra­vin­to­la, johon asiak­kaat palaa­vat aina uudes­taan syö­mään ja hen­gäh­tä­mään arjen keskellä.

Työn kuvaus:

Tar­joi­li­jan työ­hön kuu­luu yleis­tä asia­kas­pal­ve­lua, tar­joi­lua, ruo­kien esil­le­pa­noa ja likais­ten astioi­den kerää­mis­tä pöy­dis­tä. Odo­tam­me aiem­paa koke­mus­ta tar­joi­li­jan teh­tä­vis­tä, ja eri­tyi­ses­ti a la car­te-tar­joi­lus­ta. Tär­ke­ää on, että tar­joi­li­ja pys­tyy pal­ve­le­maan asiak­kai­ta aina iloi­ses­ti tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta. 

Työ­tä tar­jol­la kesän ajal­le, alkaen tou­ko-kesä­kuus­sa. Työ­tä on tar­jol­la noin 30 tun­tia vii­kos­sa. Työ­ajat sijoit­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti arki-iltoi­hin ja vii­kon­lop­pui­hin. Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa kes­kus­tan lähei­syy­des­sä, hyvien yhteyk­sien varrella.

Tar­joam­me: 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alal­la. 
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyh­tei­sön. 
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan. 
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don pal­ve­lut. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesi­nä. 

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me: 

Etsim­me rei­pas­ta, posi­tii­vis­ta ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä tar­joi­li­jaa, jol­la on hyvät ongel­man­rat­kai­su­ky­vyt ja teho­kas työs­ken­te­ly­ote! Tar­joi­lu­ko­ke­mus on tämän teh­tä­vän kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Tär­ke­ää on myös hyvin rei­pas ja iloi­nen asen­ne sekä mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä mai­ni­tuis­sa vuo­rois­sa. Teh­tä­vä edel­lyt­tää hygie­nia­pas­sia, täy­si-ikäi­syyt­tä sekä suo­men kie­len taitoa. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Ma-ra TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 7.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 31.5.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12078522