Tar­joi­li­ja, Parainen

Etsim­me tar­joi­li­jaa ravin­to­la Satt­mar­kiin Paraisille!

​Ravin­to­la ja kah­vi­la Satt­mar­kin tor­pal­la on pit­kä his­to­ria Parais­ten saa­rel­la. Kah­vi­la on alku­jaan lai­va­mies­torp­pa 1700-luvun lopus­ta. Se on pala ruot­sin val­lan aikais­ta his­to­ri­aa, jol­loin suo­ma­lais­ten piti varus­taa soti­lai­ta kruu­nun sota­lai­voi­hin. Pai­kan sisus­tus on osit­tain alku­pe­räi­nen ja myös muu esi­neis­tö on autent­ti­nen tai ajal­leen uskol­li­nen. Kah­vi­la­toi­min­ta raken­nuk­ses­sa aloi­tet­tiin jo 1961.

Isol­la kah­vi­lan nur­mi­kol­la on nykyi­sel­lään 100 kah­vi­la­paik­kaa ja sisä­ti­lois­sa muka­vas­ti noin 30 paik­kaa. Pihal­la on myös lap­sil­le hiek­ka­laa­tik­ko ja puu­eläi­miä. Pai­kan kaik­ki lei­von­nai­set lei­vo­taan pai­kan pääl­lä perin­tei­sil­lä resep­teil­lä. Ravin­to­lan puo­lel­la val­mis­te­taan mauk­kai­ta ate­rioi­ta läpi kesän.

 

Työn kuvaus:

Tar­joi­li­ja­na tulet työs­ken­te­le­mään hie­nos­sa perin­teik­kääs­sä saa­ris­to­ym­pä­ris­tös­sä vas­ta­ten ravin­to­la-asiak­kai­den viih­ty­vyy­des­tä tar­joa­mal­la heil­le hyvää ja asian­tun­te­vaa pal­ve­lua. Vas­taat omal­ta osal­ta­si tilaus­ten sula­vuu­des­ta ja pyrit tin­ki­mät­tö­mään laa­tuun asia­kas­ko­ke­muk­sen takaa­mi­sek­si. Tar­joi­li­ja­na tär­keim­mät teh­tä­vä­si ovat­kin asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vät ja tar­joi­lu, mut­ta työ­si pitää sisäl­lään myös muun muas­sa esil­le­pa­noa ja astia­huol­toa. Koh­taat päi­vän aika­na myös pal­jon ulko­mai­sia ja ulko­paik­ka­kun­ta­lai­sia turis­te­ja, joten hei­dän kans­saan kes­kus­te­lua ja opas­tus­teh­tä­viä työ­teh­tä­vii­si voi liittyä.

Työ alkaa kesä­kuus­sa ja kes­tää aina­kin hei­nä­kuun lop­puun. Työ­tä on tar­jol­la ravin­toa­lan aukio­loai­ko­jen (klo 9–20) mukai­ses­ti. Työ sijait­see Parai­sil­la ja pai­kal­le pää­see tar­peen tul­len lin­ja-autol­la, mut­ta oman auton käyt­tö on suotavaa.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le upean mah­dol­li­suu­den kehit­tää itseä­si ja osaa­mis­ta­si ravin­to­la-alan ammat­ti­lai­se­na. Saat työs­ken­nel­lä ainut­laa­tui­ses­sa mil­jöös­sä ja saat hyvän pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vii­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä toi­vo­taan jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä tai asia­kas­pal­ve­lus­ta. Odo­tam­me rei­pas­ta ja pai­neen­sie­to­ky­kyis­tä otet­ta nopea­tem­poi­seen työ­hön. Toi­vom­me, että olet aurin­koi­nen asia­kas­pal­ve­li­ja, jon­ka hymy ei hyy­dy kii­rees­sä­kään! Vaa­ti­muk­sen­sa suo­men kie­len hyvä tai­to ja englan­nin tai ruot­sin kie­li­tai­to kat­so­taan suu­rek­si eduksi.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Parai­nen, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: MaRa TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7186021