Tar­joi­li­ja, Kuortane

Etsim­me tar­joi­li­joi­ta asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Kuortaneelle!

​Asia­kas­yri­tyk­sem­me Kuor­ta­neen Urhei­luo­pis­to on lii­kun­nan, huip­pu-urhei­lun, hyvin­voin­nin, kou­lu­tuk­sen ja vapaa-ajan kes­kus kes­kel­lä Suo­mea. Yri­tys tar­jo­aa har­ras­ta­jil­le, kun­toi­li­joil­le ja urhei­li­joil­le laa­duk­kai­den pal­ve­lui­den lisäk­si huip­puo­lo­suh­teet. ​Kuor­ta­neen Urhei­luo­pis­to on Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean Olym­pic Trai­ning Cen­ter ja kan­sain­vä­li­nen val­men­nus­kes­kus.  Kes­kuk­sen ravin­to­lat tar­joa­vat ter­veel­lis­tä ja mais­tu­vaa, eten­kin urhei­li­joil­le suun­nat­tua ruo­kaa.  Asiak­kai­ta pal­vel­laan vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä aamun aikai­ses­ta ilta­myö­hään. Nou­to­pöy­tä kate­taan aamiai­sen lisäk­si kah­des­ti päi­väs­sä ja Á la Carté ‑lis­ta tar­jo­aa maku­nau­tin­to­ja aamus­ta iltaan!

 

Työn kuvaus:

Tar­joi­li­ja­na tulet työs­ken­te­le­mään upean jär­vi­mai­se­man ympä­ris­tös­sä vas­ta­ten ravin­to­la-asiak­kai­den viih­ty­vyy­des­tä tar­joa­mal­la heil­le asian­tun­te­vaa ja ensi­luok­kais­ta pal­ve­lua. Vas­taat omal­ta osal­ta­si tilaus­ten sula­vuu­des­ta ja pyrit tin­ki­mät­tö­mään laa­tuun asia­kas­ko­ke­muk­sen takaa­mi­sek­si. Tar­joi­li­ja­na tär­keim­mät teh­tä­vä­si ovat­kin asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vät, tar­joi­lu ja suo­si­tuk­set, mut­ta työ­si pitää sisäl­lään myös muun muas­sa esil­le­pa­noa ja astiahuoltoa. 

Työ­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa ja täy­sin viik­ko­työ­tun­nein. Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le upean mah­dol­li­suu­den kehit­tää itseä­si ja osaa­mis­ta­si ravin­to­la-alan ammat­ti­lai­se­na. Saat työs­ken­nel­lä upeas­sa jär­vi­mil­jöös­sä ja saat ympä­ril­le­si mah­ta­van työyh­tei­sön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Edel­ly­täm­me työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä jon­kin ver­ran koke­mus­ta ravin­to­la-alal­ta ja à la car­te osaamista.

Odo­tam­me rei­pas­ta ja pai­neen­sie­to­ky­kyis­tä otet­ta nopea­tem­poi­seen työ­hön. Toi­vom­me, että olet aurin­koi­nen ja jous­ta­va tii­mi­pe­laa­ja, jon­ka hymy ei hyy­dy kii­rees­sä­kään! Olet aidos­ti asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen ja sinul­la on kyky heit­täy­tyä nopeas­ti vaih­tu­viin tilanteisiin.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi , puh. arki­sin klo 8–16 0207 129 607
Työ­pai­kan osoi­te: Kuor­ta­ne, Etelä-Pohjanmaa
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: MaRa TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 25.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7157850