Tar­joi­li­ja asun­to­mes­suil­le, Naantali

Etsim­me tar­joi­li­jan­työ­hön vuo­ro­pääl­lik­köä Naan­ta­lin asuntomessuille!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Cas­se­li Oy on laa­du­kas cate­ring-yri­tys, joka luo ammat­ti­tai­dol­la juh­la­tun­nel­man ja ensi­luok­kai­set tar­joi­lut halu­tun­lai­siin puit­tei­siin lähes mis­sä vain ja mil­loin vain. Yri­tys pal­ve­lee yri­tys­asiak­kai­ta kai­ken­lai­sis­sa ja ‑kokoi­sis­sa tapah­tu­mis­sa ja kaik­kien tapah­tu­mien tar­joi­lu ruo­ki­neen ja juo­mi­neen suun­ni­tel­laan aina asiak­kaan toi­vei­den ja tilai­suu­den luon­teen pohjalta. 

Asun­to­mes­su­jen pit­kä­ai­kai­se­na luot­to­kump­pa­ni­na Cas­se­li Cate­rin­gil­la on kun­nia huo­leh­tia Naan­ta­lin Asun­to­mes­su­jen ravin­to­la­pal­ve­luis­ta. Yri­tys tar­jo­aa mais­tu­via ja moni­puo­li­sia vaih­toeh­to­ja niin mes­su­vie­rail­le kuin näytteilleasettajille. 

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let vuo­ro­pääl­lik­kö­nä tar­joi­li­jan työ­teh­tä­vis­sä upeas­sa merel­li­ses­sä mil­jöös­sä asun­to­mes­sua­lu­een Bistros­sa vas­ta­ten asiak­kai­den viih­ty­vyy­des­tä tar­joa­mal­la heil­le ensi­luok­kais­ta pal­ve­lua. Vas­taat omal­ta osal­ta­si tilaus­ten sula­vuu­des­ta ja pyrit tin­ki­mät­tö­mään laa­tuun asia­kas­ko­ke­muk­sen takaa­mi­sek­si. Tun­net hovi­tar­joi­lun peri­aat­teet ja tär­keim­mät teh­tä­vä­si ovat­kin laa­du­kas asia­kas­pal­ve­lu, johon kuu­luu pöy­tiin ohjaus­ta, tilaus­ten vas­taan­ot­toa, tar­joi­lua, las­ku­tus­ta ja yksi­tyis­ta­pah­tu­mien orga­ni­soin­tia. Olet vuo­ro­pääl­lik­kö­nä myös esi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä, joten työn­ku­vaa­si kuu­luu myös mui­den työn­te­ki­jöi­den ohjaus­ta ja työn yleis­tä organisointia.

Työ alkaa hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä ja kes­tää elo­kuun puo­li­vä­liin. Työ­ai­ka on maa­nan­tain ja sun­nun­tain välil­lä klo 10–18. Työ­paik­ka sijait­see Naan­ta­lin asun­to­mes­sua­lu­eel­la Luon­non­maan saa­rel­la. Pai­kal­le on mah­dol­lis­ta pääs­tä myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le upean mah­dol­li­suu­den kehit­tää itseä­si ja osaa­mis­ta­si ravin­to­la-alan ammat­ti­lai­se­na. Saat työs­ken­nel­lä ainut­laa­tui­ses­sa mil­jöös­sä ja saat hyvän pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vii­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä toi­vo­taan aiem­paa koke­mus­ta ja osaa­mis­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä tai vah­vaa näyt­töä asiakaspalvelusta.

Odo­tam­me rei­pas­ta ja pai­neen­sie­to­ky­kyis­tä otet­ta nopea­tem­poi­seen työ­hön. Toi­vom­me, että olet aurin­koi­nen asia­kas­pal­ve­li­ja, jon­ka hymy ei hyy­dy kii­rees­sä­kään! Vaa­ti­muk­sen­sa suo­men kie­len hyvä tai­to, muu kie­li­tai­to kat­so­tan eduk­si. Työ edel­lyt­tää myös anniskelupassia.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, 040126 4715 (ark. klo 8–16) , sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heinäkuussa
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: MaRa tes
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 14.7.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 30.6.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7707132