Suur­ta­lous­kok­ki ilmai­lua­lan cate­rin­gy­ri­tyk­seen, Vantaa

Sinus­ta­ko kok­ki ilmai­lua­lan cateringyritykseen?

Haem­me nyt suur­ta­lous­kok­kia asiak­kaal­lem­me ilmai­lua­lan cate­rin­gy­ri­tyk­seen. Yri­tyk­sen cate­ring-yksik­kö sijait­see len­to­ken­tän lähei­syy­des­sä Van­taal­la, hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä. Yri­tys on suo­ma­lai­nen mut­ta kan­sain­vä­li­nen, ja sen asia­kas­kun­ta koos­tuu len­to­yh­tiöi­den par­haim­mis­tos­ta, yksi­tyis­len­to­ko­neis­ta sekä vali­koi­duis­ta jälleenmyyjistä.

Työn kuvaus

Teh­tä­väs­sä val­mis­tat cate­ring-tuo­tan­non keit­tiös­sä suu­ria eriä annos­ko­ko­nai­suuk­sia len­to­yh­tiö­asiak­kail­le. Työ­paik­ka on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen. Keit­tiö on toi­min­nas­sa vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä, joten työ­vuo­ro­ja on arki­päi­vien lisäk­si myös vii­kon­lop­pui­sin. Työ on kak­si­vuo­ro­työ­tä ja työ­ai­ka sijoit­tuu klo 7–21 välil­le. Töi­tä riit­tää kokoai­kai­ses­ti, mut­ta työ­tun­tien mää­räs­tä voi­daan myös tar­vit­taes­sa joustaa.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le aidos­ti mie­len­kiin­toi­sen ja vaih­te­le­van työn­ku­van kan­sain­vä­li­ses­sä ja ren­nos­sa työ­pai­kas­sa, jos­sa on kan­nus­ta­vat ja muka­vat työ­ka­ve­rit. Saat työs­sä onnis­tu­mi­sen tuek­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen sekä osaa­mi­se­si mukai­sen, rei­lun palk­kauk­sen. Täs­sä työs­sä työ­nan­ta­ja myös tukee osaa­mi­se­si kehittämistä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta aiem­paa koke­mus­ta kokin tai suur­ta­lous­ko­kin työs­tä, kaik­ki koke­mus cate­ring-alas­ta on eduk­si. Etsim­me posi­tii­vis­ta ja vas­tuul­lis­ta asen­net­ta sekä hyvää pai­neen­sie­to­ky­kyä omaa­vaa hen­ki­löä, jol­la on hyvät vuo­ro­vai­ku­tus- ja yhteistyötaidot. 

Täs­sä työs­sä tar­vit­set suju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa, sil­lä tulet työs­ken­te­le­mään kan­sain­vä­li­ses­sä työym­pä­ris­tös­sä. Myös hygie­nia­pas­si on edellytys.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Toi­vom­me, että lähe­tät hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lii­tät­hän hake­muk­see­si CV:n ja palk­ka­toi­vee­si. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä arki­sin klo 10–14: puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon! 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: 044 737 3900 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian, sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: MaRa TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 21.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8821285