Sisus­tus­a­sen­ta­ja, Helsinki

Työn­ku­vaus

 

Etsim­me ajoneuvovarustelijaa/ajoneuvosisustajaa hyö­ty­ajo­neu­vo­jen varustelutehtäviin.

Työ­teh­tä­vät pitä­vät sisäl­lään moni­puo­li­sia varus­te­lu­töi­tä mm. vane­rien asen­nus­ta, kalus­tea­sen­nuk­sia, sekä lisä­lait­tei­den asen­nuk­sia. 

Sinul­ta toivomme:

  • koke­mus­ta esim. puuse­pän, keit­tiö­asen­ta­jan tehtävistä
  • hyvää suo­men kie­len tai­toa sekä hyviä kädentaitoja
  • ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä ja loo­gis­ta ajattelua
  • mah­dol­lis­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta ajo­neu­vo­va­rus­te­li­jan tehtävästä
  • oma-aloit­tei­suut­ta ja hyvää asennetta


Tar­joam­me vali­tuil­le mie­len­kiin­toi­sen vaki­tui­sen teh­tä­vän vaka­va­rai­ses­sa ja menes­ty­väs­sä asia­kas­yri­tyk­ses­säm­me hyväs­sä työilmapiirissä.

 

 

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.
  

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 30.8.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 4831620