Sisä­ti­lo­jen raken­ta­ja tilae­le­ment­ti­teh­taal­le, Tampere

Haem­me Tam­pe­reel­le raken­nus­työn­te­ki­jää tilaelementtitehtaalle! 

Työn kuvaan kuu­luu tilae­le­ment­tien val­mis­ta­mi­nen teh­taal­la. Käy­tän­nös­sä teh­tä­viin kuu­luu ennen kaik­kea ele­ment­ti­ta­lo­jen sisä­ti­lo­jen val­mis­tus­töi­tä, kuten väli­sei­nien tekoa, pin­to­jen vii­meis­te­lyä, laa­toi­tus­ta sekä kalus­tei­den val­mis­tus­ta ja asen­nus­ta. Töi­tä teh­dään arki­päi­vi­sin klo 7.00–15.20. Työ­so­pi­mus teh­dään aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja myö­hem­min on mah­dol­li­suus siir­tyä vaki­tui­ses­ti asiak­kaam­me kir­joil­le. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan alku­vuo­den aikana.

Odo­tam­me haki­jal­ta raken­nusa­lan kou­lu­tus­ta ja/tai tuo­ret­ta työ­ko­ke­mus­ta. Työ­teh­tä­vät ovat vaih­te­le­via, joten on tär­ke­ää pys­tyä oppi­maan uusia teh­tä­viä nopeas­ti. Eduk­si on, jos koke­mus­ta löy­tyy väli­sei­nien teos­ta, laa­toi­tuk­ses­ta ja/tai kalus­tea­sen­nuk­sis­ta. Työ­kie­le­nä on suomi.

Tar­jol­la on moni­puo­li­nen työ­teh­tä­vä moduu­li­ra­ken­ta­mi­sen paris­sa. Aloi­tus­palk­ka sovi­taan osaa­mi­ses­ta riip­puen 12–17€/h välil­le. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: 12–17 €/h osaa­mi­ses­ta riip­puen Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 3.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 27.1.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10404156