Sii­voo­ja, Turku

Sii­vous­pal­ve­lu Hap­py Clean etsii osaa­vaa sii­voo­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Sii­vous­pal­ve­lu Hap­py Clean on vuon­na 2009 perus­tet­tu rai­kas ja moder­ni sii­vous­pal­ve­lua­lan yri­tys, joka pal­ve­lee niin yksi­tyi­siä koti­ta­louk­sia kuin eri­lai­sia yri­tyk­siä­kin ympä­ri Turun talous­a­luet­ta. Hei­dän pal­ve­lu­va­li­koi­maan­sa kuu­luu koti- ja toi­mis­to­sii­vous­ten lisäk­si myös esi­mer­kik­si raken­nus- ja ravin­to­la­sii­vouk­set, muut­to- ja lop­pusii­vouk­set sekä ikku­noi­den pesut ja lat­tioi­den vahaukset.

Työn kuvaus:

Sii­voo­ja­na pää­set työs­ken­te­le­mään moni­puo­lis­ten teh­tä­vien pariin vaih­tu­viin koh­tei­siin! Työ­hö­si kuu­luu eni­ten ravintola‑, toi­mis­to- ja koti­sii­vous­ta, mut­ta toi­si­naan myös por­ras­sii­vous­ta ja rap­pu­käy­tä­vien vahaus­ta. Töi­tä teh­dään aina pareit­tain. Saman päi­vän aika­na sii­vo­taan useis­sa eri koh­teis­sa, joten työs­sä tar­vi­taan oman auton käyttömahdollisuutta.

Töi­tä teh­dään 30–37,5 tun­tia vii­kos­sa arki­sin klo 7:00–14:00/15:00. Teh­tä­vään etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka pys­tyi­si aloit­ta­maan työt mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen päi­vä­työn todel­la moni­puo­lis­ten teh­tä­vien ja koh­tei­den paris­sa arvos­te­tus­sa sii­vousa­lan yri­tyk­ses­sä. Sii­vous­pal­ve­lu Hap­py Clean tar­jo­aa sinul­le muka­vat ja huu­mo­rin­ta­jui­set työ­ka­ve­rit sekä hyvän pereh­dy­tyk­sen työn­ku­vaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me jon­kin ver­ran aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta sii­vous­teh­tä­vis­tä. Edel­ly­täm­me B‑ajokorttia ja oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta, sil­lä työ­hön kuu­luu koh­tees­ta toi­seen siir­ty­mis­tä autoa käyt­täen. Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan myös suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, luo­tet­ta­vuut­ta, hyviä yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta ja teho­kas­ta työotetta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 4.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5181264