Sidon­ta­tai­toi­nen kuk­ka­myy­jä, Raisio

Asiak­kaam­me sidon­ta­tai­tois­ta asia­kas­pal­ve­li­jaa kuk­ka­myyn­tiin rai­sio­lai­seen kukkakauppaan!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vuon­na 2001 perus­tet­tu iloi­sen pal­ve­lun kuk­ka­kaup­pa. Yri­tys toteut­taa toi­vei­den mukai­set hää­ku­kat, hau­ta­jais­ku­kat, kim­put ja muut kuk­ka-ase­tel­mat. Kuk­ka-ase­tel­mat sido­taan asiak­kai­den toi­veis­ta rau­tai­sel­la ammat­tio­saa­mi­sel­la. Yri­tys sijait­see aivan Rai­sion kes­kus­tas­sa, lois­ta­vien yhteyk­sien päässä. 

 

Työn kuvaus:

Kuk­ka­myy­jä­nä työ­teh­tä­vii­si kuu­luu yleis­ten myy­mä­lä­töi­den lisäk­si tilaus­ten vas­taan­ot­toa, myyn­tiä ja asia­kas­pal­ve­lua sekä kuk­kien sidon­taa, kimp­pu­jen tekoa ja mui­den kuk­ka-ase­tel­mien tekoa asiak­kai­den toi­vei­den mukaisesti.

Työ­päi­vät sijoit­tu­vat maa­nan­tain ja lau­an­tain välil­le ja työ­tun­te­ja on tar­jol­la aluk­si n. 20 tun­tia vii­kos­sa, jou­lu­kuus­sa enem­män­kin. Työ­tä teh­dään liik­keen aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa arki­sin klo 10–17 välil­lä ja lau­an­tai­sin klo 9–14 välillä.

Työ alkaa heti ja kes­tää mah­dol­li­ses­ti pidem­pään. Rai­sion kuk­ka­pal­ve­lu sijait­see Rai­sion kes­kus­tas­sa, hyvien yhteyk­sien pääs­sä ja pai­kal­le pää­see myös jul­ki­sel­la liikenteellä.

Tar­joam­me:

Muka­van työn kuk­kien upeas­ti tuok­su­vien kuk­kien kes­kel­lä! Saat käyt­tää hyö­dyk­si luo­vuut­ta­si ja käden­tai­to­ja­si teh­des­sä­si kuk­ka­luo­muk­sia asiak­kai­den tar­pei­siin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä vah­vaa asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä ja oma-aloit­teis­ta toi­min­ta­ky­kyä kuk­kien sidon­ta­työ­hön. Olet jo jon­kin ver­ran koke­nut ja pys­tyt luo­maa tilaus­kimp­pu­ja itse­näi­ses­ti osaa­mis­ta­si hyö­dyn­täen. Voit olla kou­lu­tuk­sel­ta­si flo­ris­ti tai muu­ten koke­mus­ta ker­ryt­tä­nyt. Edel­ly­täm­me työ­hön suo­men­kie­len osaamista.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­hom (ark. klo 8–16) p. 040 164 6837, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Puu­tar­ha-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 28.11.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9444757