Senior Con­sul­tant, Uusi­maa, Helsinki

SENIOR CONSULTANT — Atlassian 

Avo­set perus­tet­tiin vuon­na 2010 aut­ta­maan yri­tyk­siä Atlas­sian-tuot­tei­den tehok­kaam­paan käyt­töön, tavoit­tee­na olla asiak­kail­le paras mah­dol­li­nen Atlas­sian-kump­pa­ni. Mää­rä­tie­toi­sen työn tulok­se­na Avo­set on saa­vut­ta­nut Pla­ti­num Atlas­sian Part­ner ‑kump­pa­nuus­ta­son.

Oli­sit­ko sinä uusi Atlas­sian-kon­sult­ti?

Roo­li sopii sinul­le, mikä­li tun­nis­tat itse­si seuraavista:

  • Sinul­la on pit­kä koke­mus Jiran ja Confluencen yllä­pi­dos­ta osa­na lii­ke­toi­min­taa tai jul­ki­sen sek­to­rin toimintaa.
  • Osaat toteut­taa toi­min­nan vaa­ti­muk­set Atlas­sia­nin työ­ka­luil­la tai kol­man­nen osa­puo­len lisäosilla.
  • Hoi­dat asia­kas­pro­jek­te­ja ammat­ti­tai­dol­la, kes­kus­tel­len ja suun­ni­tel­len rat­kai­su­ja yhteis­työs­sä asiak­kaan kanssa.

Mil­lais­ta osaa­jaa haemme? 

Tek­ni­nen kyvyk­kyy­te­si on teh­tä­väs­sä menes­ty­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ää, mut­ta arvos­tam­me rei­pas­ta “can do” ‑asen­net­ta ja roh­keut­ta oppia uut­ta. Pää­set itse muok­kaa­maan työn­ku­vaa­si oman osaa­mi­se­si ja kiin­nos­tuk­se­si mukaan. Mah­dol­li­ses­ti pidät mui­den kou­lut­ta­mi­ses­ta val­men­ta­val­la otteel­la, tai ehkä nau­tit demo­jen raken­ta­mi­ses­ta? Halu­tes­sa­si teh­tä­vä­si voi sisäl­tää pie­ni­muo­tois­ta sovelluskehitystä.

Olet ural­la­si tot­tu­nut teke­mään läheis­tä yhteis­työ­tä asiak­kaan eri­lais­ten edus­ta­jien kans­sa ja pro­jek­ti­joh­ta­mi­seen liit­ty­vät työ­teh­tä­vät ovat osa arkea­si. Osaat aut­taa asia­kas­ta tar­pei­den mää­rit­te­lys­sä ja lopul­ta kyke­net muun­ta­maan tar­peet käy­tän­nön tekemiseksi.

Avo­set työnantajana

Avo­set tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det nope­aan kehit­ty­mi­seen Atlas­sian-tuot­tei­den paris­sa, sil­lä osaa­mi­nen on laa­jaa ja yri­tyk­sen kult­tuu­ri tukee työ­ka­ve­rin aut­ta­mis­ta. Avo­se­tin asiak­kaat ovat pää­sään­töi­ses­ti iso­ja suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä, joil­la on toi­min­taa myös ulkomailla.

Avo­se­tin työ­kult­tuu­riin kuu­luu jat­ku­va oman toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, ja työyh­tei­sös­sä arvos­te­taan teki­jöi­tä, jot­ka haas­ta­vat nyky­ti­laa ja tuo­vat tuo­rei­ta ratkaisuehdotuksia.

Tar­joam­me:

  • Jous­ta­vaa työs­ken­te­lyä. Voit teh­dä työ­si etä­nä, moder­neis­sa toi­mi­ti­lois­sam­me Hel­sin­gin Ruo­ho­lah­des­sa, tai näi­tä yhdis­tel­len — mikä vain sopii elä­mää­si parhaiten.

 

  • Tuem­me sinua ural­la­si eteen­päin. Kan­nus­tam­me Atlas­sian ser­ti­fi­kaat­tien suo­rit­ta­mis­ta ja osal­lis­tum­me mitä eri­lai­sim­piin kou­lu­tuk­siin, pro­jek­tin­joh­ta­juu­des­ta tun­ne­tai­toi­hin ja kaik­kea sil­tä väliltä.
  • Hen­ki­lös­tö­etum­me sisäl­tä­vät esi­mer­kik­si kun­to­sa­li­jä­se­nyy­den Elixias­sa, Smar­tum-sete­lit sekä eri­lai­set yhtei­set virkistystapahtumat.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si ja cv:n palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään 19.11.2021:

  • Lähe­tä hake­mus säh­kö­pos­tit­se susanna@henkilostoliiga.fi
  • Lomak­keel­la ”hae tätä paik­kaa” ‑pai­nik­keen kautta.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Susan­na Win­ha-Vah­te­ra puh. 0400 286 877 (ma-pe klo 10.00–12.00) / susanna@henkilostoliiga.fi

 

Yhteys­hen­ki­lö: Susan­na Win­ha-Vah­te­ra 0400 286 877 susanna@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 4.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5520067