Sär­mää­jä, Turku

Etsim­me nyt eri­lai­sia ohut­le­vy­tuot­tei­ta val­mis­ta­val­le ja toi­mit­ta­val­le asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me koke­nut­ta tai uran­sa vas­ta aloit­te­le­vaa särmääjää!

Asiak­kaam­me on ohut- ja metal­li­le­vy­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen sekä laser­leik­kauk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka pal­ve­lee teol­li­suut­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Yri­tys tar­jo­aa kat­ta­vaa koko­nais­pal­ve­lua suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen ja pro­to­tyy­peis­tä massatuotantoon.

Työn kuvaus:

Pää­asial­li­siin työ­teh­tä­viin kuu­luu levy­jen leik­kaus ja särmäys.

Kos­ka yri­tyk­sel­tä tilat­ta­vat tuot­teet ja sar­jat myös vaih­te­le­vat, pää­set näyt­tä­mään kyky­si ja osaa­mi­se­si itsel­le­si muut­tu­vi­na työviikkoina.

Toi­vom­me, että sinul­la oli­si vähin­tään metal­lia­lan tut­kin­to ja jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Työ­tä teh­dään pää­asias­sa 2‑vuorotyönä, jol­loin aamu­vuo­ro alkaa klo 6.00 ja ilta­vuo­ro klo 14.00. Pai­kal­le pää­see jul­kis­ta­kin lii­ken­net­tä käyt­täen, mut­ta oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus pai­kal­le pää­syä var­ten on suotavaa.

Työ­suh­de alkaa sopi­muk­sen mukaan tou­ko-kesä­kuun aika­na aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kir­joil­la. Tar­koi­tus oli­si kui­ten­kin, että työn­te­ki­jä sol­mii myö­hem­min työ­suh­teen suo­raan asia­kas­yri­tyk­sem­me kans­sa. Etsim­me teh­tä­vää pidem­piai­kais­ta tekijää!

Palk­kauk­se­si mää­ri­tel­lään täs­sä käy­tös­sä ole­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen poh­jal­ta sekä osaamisesi/kokemuksesi mukaan. 

Odo­tam­me

Teh­tä­vään valit­ta­val­ta toi­vo­taan työ­tä tuke­vaa kou­lu­tus­poh­jaa sekä jo jon­kin ver­ran vas­taa­vaa työ­ko­ke­mus­ta. Arvos­tam­me myös rei­pas­ta ja toi­meen tart­tu­vaa työ­otet­ta ja halua kehit­tyä työs­sä sekä haluk­kuut­ta työs­ken­nel­lä pidempiaikaisesti!

Teh­tä­väs­tä lisä­tie­toa antaa Vesa Suo­mi­nen, jol­le voit halu­tes­sa­si soit­taa ja hän antaa lisä­tie­toa, jos jokin haet­ta­va­na ole­vas­sa työ­teh­tä­väs­sä jäi askarruttamaan.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

 Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen p.040 307 5011 (ark. klo 8–16), vesa.suominen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 11.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12132141