Sär­mää­jä, Lempäälä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me sär­mää­jää vaki­tui­seen työhön!

Asiak­kaam­me on pit­kään metal­lia­lal­la toi­mi­nut pai­kal­li­nen yri­tys, joka val­mis­taa teräk­ses­tä ja alu­mii­nis­ta puo­li­val­mis­tei­ta sekä val­mii­ta kokoon­pa­no­ja. Yri­tyk­ses­sä on rei­lu ja avoin ilma­pii­ri, ja työn­te­ki­jöil­le mak­se­taan osaa­mi­sen mukais­ta palk­kaa. Nyt tar­jol­la oli­si paik­ka metal­li­työn­te­ki­jäl­le, jol­ta luon­nis­tuu niin sär­mäys kuin hitsaaminenkin! 

Työn­ku­va sisäl­tää ensi­si­jai­ses­ti eri­lais­ten teräs­ten ja alu­mii­nin sär­mäys­tä. Lisäk­si teh­tä­viin kuu­luu mui­ta metal­li­töi­tä, kuten hit­saus­ta ja säteis­po­raus­ta. Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa ja työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan heti sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos sinul­la on aiem­paa, tuo­ret­ta työ­ko­ke­mus­ta sär­mäyk­ses­tä. Eduk­si kat­so­taan muu koke­mus metal­li­töis­tä, ennen kaik­kea hit­sauk­ses­ta. Lisäk­si toi­vom­me oppi­mis­ha­luis­ta asen­net­ta, suo­men kie­len tai­toa ja hyvää fyy­sis­tä kuntoa.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä, jos­sa on hyvä työil­ma­pii­ri. Palk­kaus aset­tuu teki­jän osaa­mi­ses­ta riip­puen 14–18€/h väliin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja lisäk­si hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-yhteys­hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi. 

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: 14–18€/h Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 1.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 21.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9515980