Säh­kö­työn­joh­ta­ja, Tampere

Etsim­me kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lal­la toi­mi­val­le asiak­kaal­lem­me säh­kö­työn­joh­ta­jaa Tampereelle!

Tar­jol­la on vaki­tui­nen paik­ka pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä, joka tar­jo­aa kan­nus­ta­van palk­kauk­sen lisäk­si kat­ta­vat työ­suh­de-edut ja tukee amma­til­li­sen osaa­mi­se­si kehittymistä. 

Säh­kö­työn­joh­ta­ja­na vas­taat n. 4–5 säh­kö­asen­ta­jan tii­mis­tä, jon­ka teh­tä­vä­nä on hoi­taa toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen moni­puo­li­sia säh­kö­töi­tä ja ‑kor­jauk­sia. Osal­lis­tut itse aktii­vi­ses­ti säh­kö­töi­hin, jon­ka lisäk­si toi­men­ku­vaa­si kuu­luu myyn­ti­työ­tä, tar­jouk­sien las­ke­mis­ta sekä eri­lai­sia hal­lin­nol­li­sia teh­tä­viä. Töi­tä teh­dään Pir­kan­maan alu­eel­la ja työs­sä on liu­ku­va työ­ai­ka arki­sin klo 7–16 välil­lä. Työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan asia­kas­yri­tyk­sem­me kans­sa ja työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan alku­vuo­den aikana. 

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos sinul­la on jo työ­ko­ke­mus­ta toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen säh­kö­töis­tä sekä vähin­tään S2-päte­vyys. Toi­vom­me, että omaat ripauk­sen myyn­ti­hen­ki­syyt­tä ja suh­tau­dut myön­tei­ses­ti uuden oppi­mi­seen. Työn liik­ku­vuu­den vuok­si sinul­la tulee olla b‑ajokortti ja plus­saa on, jos sinul­la on oma auto käytössä.

Täs­sä työssä

  • Työs­ken­te­let toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen säh­kö­töi­den ja ‑kor­jaus­ten parissa
  • Vas­taat 4–5 säh­kö­asen­ta­jan tiimistä
  • Teet ajoit­tain myös myyntityötä 

Odo­tam­me sinulta

  • Työ­ko­ke­mus­ta toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen sähkötöistä
  • Vähin­tään S2-päte­vyyt­tä sekä sovel­tu­vaa koulutusta
  • Myyn­ti­hen­ki­syyt­tä sekä organisointitaitoja

Tar­joam­me

  • Vaki­tui­sen työ­pai­kan vakaas­ta ja pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yrityksestä
  • Moni­puo­li­sen toi­men­ku­van ja mah­dol­li­suu­den kehit­tää osaa­mis­ta­si esihenkilötehtävissä
  • Osaa­mis­ta vas­taa­van kuu­kausi­pal­kan + tulos­bo­nuk­sen sekä lii­kun­ta- ja kulttuuriedun

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si ja CV:si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 0401968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kuu­kausi­palk­ka + tulos­bo­nus Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 6.2.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.1.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6226139