Säh­kö­asen­ta­ja, Tampere

Etsim­me kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lal­la toi­mi­val­le asiak­kaal­lem­me säh­kö­asen­ta­jaa Tampereelle!

Työn­ku­vaan kuu­luu pää­sään­töi­ses­ti toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen asen­nus- ja kor­jaus­työt. Käy­tän­nös­sä tulet teke­mään esi­mer­kik­si säh­kö­ka­lus­tei­den asen­nuk­sia, talo­tek­niik­ka­lait­tei­den ja tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­jen kyt­ken­tö­jä sekä viko­jen sel­vi­tyk­siä ja kor­jauk­sia. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan alku­ke­sän aika­na ja työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan asiak­kaam­me kanssa.

Odo­tam­me haki­jal­ta vähin­tään säh­kö­asen­ta­jan kou­lu­tus­ta sekä aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen säh­kö­töis­tä. Eduk­si kat­so­taan koke­mus esi­mer­kik­si säh­köi­sis­tä huol­to­kir­jois­ta, tur­va­va­lo­jär­jes­tel­mis­tä sekä käyt­töön­ot­to­mit­tauk­sis­ta. Lisäk­si sähkötyöturvallisuus‑, työ­tur­val­li­suus- sekä tuli­työ­kor­tit oli­si hyvä olla. Näi­den hank­ki­mi­ses­sa voi­daan kui­ten­kin tar­vit­taes­sa avustaa.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­suh­teen kas­va­vas­ta ja jo yli 10 vuot­ta alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Työn­ku­va on erit­täin moni­puo­li­nen, joten pää­set kehit­tä­mään osaa­mis­ta­si pit­kin työ­suh­det­ta. Kiin­teä kuu­kausi­palk­ka mää­rit­tyy osaa­mi­sen mukaan ja lisäk­si pääl­le tulee eri­lai­sia henkilöstöetuja. 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si ja CV:si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 0401968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kuu­kausi­palk­ka sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 25.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 12.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7164793