Säh­kö­asen­ta­ja, Lempäälä

Asiak­kaam­me on Pir­kan­maal­la toi­mi­va pää­osin asuin­ra­ken­nus­ten ja toi­mi­ti­lo­jen säh­kö­töi­den urakoitsija. 

Työn kuvaus:

Työs­sä­si säh­kö­asen­ta­ja­na teet eri­tyi­ses­ti uudis­ra­ken­nus­ten säh­kö­asen­nuk­sia. Työ­koh­teet sijait­se­vat Pir­kan­maan alu­eel­la ja ne ovat pää­sään­töi­ses­ti asuin­ra­ken­nuk­sia ja toi­mi­ti­lo­ja. Työ­paik­ka sijait­see Lem­pää­läs­sä. Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta teh­tä­väs­sä on mah­dol­li­suus myös työl­lis­tyä vaki­tui­ses­ti suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen kir­joil­le koea­jan jäl­keen. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me mie­len­kiin­toi­sen työn ura­koin­tiy­ri­tyk­ses­sä. Töi­tä pää­set teke­mään muka­vas­sa, moti­voi­tu­nees­sa ja ren­nos­sa työporukassa! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat lisäk­si hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Odo­tam­me:

Tämä teh­tä­vä edel­lyt­tää itse­näi­seen työ­hön kyke­ne­väi­syyt­tä ja muu­ta­man vuo­den aiem­paa koke­mus­ta säh­kö­asen­ta­jan teh­tä­vis­tä. Lisäk­si työ edel­lyt­tää säh­kö­työ­lu­pien voi­mas­sao­loa. Koh­teet sijait­se­vat Pir­kan­maan alu­eel­la, joten b‑ajokortti on toi­vot­ta­va. Pereh­dy­tys käy­dään suo­men kielellä.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Pirkanmaa
Työ alkaa: Oikean hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Säh­köis­tys- ja säh­kö­asen­nusa­la TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943309