Säh­kö­asen­ta­ja, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Etsim­me nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me sähköasentajaa 

 

Työn­ku­vaus

Säh­kö­asen­ta­ja­na tulet huo­leh­ti­maan huol­to- ja kor­jaus­töis­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Työ­ajat pai­not­tu­vat klo 7:00–15:30 välil­le, työ­ai­ka on osit­tain liukuvaa.

 

Toi­vom­me sinul­ta
• koke­mus­ta säh­kö­alan huol­to- ja kor­jaus­töis­tä
• sovel­tu­va säh­kö­alan kou­lu­tus
• suju­vaa suo­men kie­len tai­toa
• asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä

  • B‑ajokorttia

    Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa pis­tä hake­mus­ta tule­maan mei­dän jär­jes­tel­män kaut­ta, tai lai­ta säh­kö­pos­til­la hake­mus­ta osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi . Lisä­tie­to­ja haus­ta antaa HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­ka 044‑7373-900

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 2.9.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 4868146