Säh­kö- tai auto­maa­tio­asen­ta­ja Sipooseen,

Hei säh­kö- tai auto­maa­tio­asen­ta­ja, etsit­kö moni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta muka­vas­sa ja ammat­ti­tai­toi­ses­sa tii­mis­sä ja mah­dol­li­suut­ta vaki­nai­seen työ­suh­tee­seen? Hie­noa, sil­lä etsim­me säh­kö- ja auto­maa­tio­asen­ta­jaa arvos­te­tul­le auto­maa­tio­alan asiak­kaal­lem­me teke­mään asen­nuk­sia teol­li­suus­koh­tees­sa Sipoossa! 

Mitä työ pitää sisällään?

Työ­teh­tä­vä­si sisäl­tä­vät mm. kaa­pe­lin­ve­toa, valai­si­mien vaih­toa sekä esi­mer­kik­si val­von­ta­ka­me­roi­den, hämä­rä­kyt­ki­mien ja pis­to­rasioi­den asen­nus­ta teol­li­suus­lai­tok­ses­sa. Työ­ai­ka sijoit­tuu ma-pe klo 7–15 välille.

Mitä tar­joam­me sinulle?

Tar­joam­me sinul­le toi­mi­vat työs­ken­te­ly­olo­suh­teet, kan­nus­ta­van ja ammat­ti­tai­toi­sen tii­min, sekä hyvät oppi­mis­mah­dol­li­suu­det työs­sä ja mah­dol­li­suu­den ura­pol­kuun talon sisäl­lä. Työ­suh­de alkaa mää­rä­ai­kai­suu­del­la ja työ­suh­teen ede­tes­sä sinul­la on hyvät mah­dol­li­suu­det työl­lis­tyä asiak­kaam­me omil­le kir­joil­le pit­kä­ai­kai­sek­si työntekijäksi.

Mitä asioi­ta etsim­me sinun hakemuksestasi

Taus­tal­ta­si voit olla esi­mer­kik­si vas­ta­val­mis­tu­nut, koke­nut kon­ka­ri tai kaik­kea täl­tä välil­tä. Toi­voi­sim­me sinul­ta aina­kin jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta säh­kö- tai auto­maa­tio­asen­nuk­sis­ta, joko työ­ko­ke­muk­sen tai opin­to­je­si kaut­ta. Voit taus­tal­ta­si olla esi­mer­kik­si auto­maa­tio­asen­ta­ja, teol­li­suus­säh­kö­asen­ta­ja tai vaik­ka talo­puo­len säh­kö­asen­ta­ja.  Odo­tam­me sinul­ta myös tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, tark­kaa ja itseoh­jau­tu­vaa työs­ken­te­ly­otet­ta sekä rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lu­ta­paa. Työn luon­ne edel­lyt­tää suo­men kie­len tai­toa, b‑ajokorttia ja käy­tös­sä ole­vaa autoa.

Haku­me­net­te­ly

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Lai­tat­han hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na! Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Jos sinul­la vie­lä herä­si kysyt­tä­vää, niin ole ihmees­sä yhtey­des­sä Hen­ki­lös­tö­lii­gan Jan­ne Muot­kaa 044 7373 900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys, jol­la on toi­mis­tot pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Var­si­nais-Suo­mes­sa olem­me toi­mi­neet lähes 15 vuot­ta, ja vuo­des­ta 2019 olem­me jat­ka­neet menes­tys­ta­ri­naam­me myös Uudel­la­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Työ­pai­kan osoi­te: , Työ alkaa: Heti tai sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Sopi­mus Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 7.3.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 19.2.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1837162