Sahaa­ja vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen, Tampere

Etsim­me nyt arvos­te­tul­le asiak­kaal­lem­me Tam­pe­reen Kau­ka­jär­vel­le sahaa­jaa kokoai­kai­seen ja tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työsuhteeseen.

Tie­toa työstä:

Tuli­sit työl­lis­ty­mään kaut­tam­me vaka­va­rai­seen ja tun­net­tuun suo­ma­lai­seen teol­li­suusa­lan yri­tyk­seen. Työ­teh­tä­vä­nä­si on eri­lais­ten muo­vi­ma­te­ri­aa­lien sahaus. Työ­ti­lat ovat siis­tit ja modernit.

Työ­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa (aamu ja ilta). Työ­paik­ka sijait­see Tam­pe­reel­la Kau­ka­jär­vel­lä. Palk­kaus teh­tä­vään on neu­vo­tel­ta­vis­sa koke­muk­sen perus­teel­la ja tämä yri­tys on kil­pai­lu­ky­kyi­nen pal­kan­mak­sa­ja. Vaki­nai­nen työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta työ­suh­teen ede­tes­sä sinul­la on mah­dol­li­suus ede­tä suo­raan asia­kas­yri­tyk­sem­me omil­le kir­joil­le. Viik­ko­tun­nit ovat 38h ja työ­tä teh­dään arki­sin ilta- ja aamuvuorossa.

Mitä asioi­ta etsim­me valit­ta­val­ta henkilöltä:

Toi­vom­me sinul­ta sahaus­ko­ke­mus­ta esim. puuse­pän- tai raken­nus­teol­li­suu­des­ta. Koke­mus­vuo­sil­la­si­kaan ei ole väliä vaan voit olla vas­ta­val­mis­tu­nut, koke­nut kon­ka­ri tai kaik­kea täl­tä välil­tä. Toi­voi­sim­me sinul­ta tru­kin­ajo­tai­toa, mut­ta tämä ei ole pakol­lis­ta. Haem­me muka­vaan poruk­kaan vas­tuul­lis­ta, oma-aloit­teis­ta ja tark­kaa tekijää.

Mitä teh­tä­vä tarjoaa:

Tar­joam­me sinul­le toi­mi­vat ja moder­nit työs­ken­te­ly­olo­suh­teet, kan­nus­ta­van ja ammat­ti­tai­toi­sen tii­min, sekä hyvät kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det ja kil­pai­lu­kyi­sen palk­kauk­sen. Pää­set työs­ken­te­le­mään vaka­va­rai­ses­sa suo­ma­lai­ses­sa teol­li­suusa­lan yrityksessä.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, joten lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man nopeas­ti palk­ka­toi­vei­neen. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Mikä­li sinul­la herä­si vie­lä kysyt­tä­vää, niin olet­han ihmees­sä yhtey­des­sä HR-assis­tent­ti Jan­ne Muot­kaan puhe­li­mit­se 0447373900, tai säh­kö­pos­tit­se; janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on toi­mi­nut Var­si­nais-Suo­mes­sa jo lähes 15-vuot­ta ja jat­kam­me nyt menes­tys­ta­ri­naam­me Uudel­la­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Heti tai sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­mus­palk­kaus Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 7.3.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.2.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2626584