Ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jä, Turku

Asiak­kaam­me etsii työn­te­ki­jää oppi­lai­tos­keit­ti­öön Turkuun!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me tuot­taa ravin­to­la- ja ruo­ka­pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, koti­pal­ve­lua­te­rioi­ta, kokous- ja tilaus­tar­joi­lui­ta ja toi­mit­taa ate­rioi­ta satoi­hin eri toi­mi­pis­tei­siin. Päi­vit­täin yri­tyk­sen hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta val­mis­te­taan noin 42 000 ate­ri­aa. Yri­tyk­sen 500 hen­ki­lön jouk­ko ruo­ka­pal­ve­lun ammat­ti­lai­sia ja tuo­te­ke­hit­tä­jiä val­mis­taa aina puh­tais­ta ja ravit­se­vis­ta raa­ka-aineis­ta mauk­kai­ta ate­rioi­ta, joi­den laa­dus­ta ei tingitä.

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let oppi­lai­tok­sen keit­tiöis­sä ja työn­ku­vaa­si voi kuu­lua esi­mer­kik­si avus­ta­vaa ruu­an­val­mis­tus­ta, esil­le­lait­toa ja jon­kin ver­ran astia­huol­toa sekä ruu­an jaka­mis­ta oppi­lail­le. Saat työ­teh­tä­viin hyvän pereh­dy­tyk­sen ja muka­van työyh­tei­sön. Työ on jon­kin ver­ran liik­ku­vais­ta, vaa­tien koh­ta­lai­sen hyvää yleiskuntoa. 

Työ­tä teh­dään arki­päi­vi­sin ja työ­ajat sijoit­tu­vat ylei­ses­ti klo 7–15 välil­le. Koh­de sijait­see Turus­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Työ alkaa heti ja työn on mah­dol­lis­ta jat­kua pidem­piai­kai­ses­ti. Mah­dol­li­suus teh­dä eri mit­tai­sia keikkoja. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me hyvän mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää mah­dol­li­ses­ti jo ker­ty­nyt­tä osaa­mis­ta­si ja mah­dol­li­suu­den työs­ken­nel­lä pidem­piai­kai­ses­ti. Työs­ken­te­ly­ti­lat ovat kor­kea­ta­soi­sia ammat­ti­lais­ten joh­ta­mia suur­ta­lous­keit­tiöi­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me sinun ole­van rei­pas ja oma-aloit­tei­nen, ja sinul­la on ehkä jo koke­mus­ta­kin ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jän tai vaik­ka  kah­vi­la­työn­te­ki­jän työs­tä. Koke­mus ravin­to­la- tai suur­ata­lous­keit­tiöis­tä kat­so­taan siis eduk­si, samoin alan kou­lu­tus. Olet posi­tii­vi­nen ja yhteis­työ­ky­kyi­nen ja sinul­la on teho­kas työote!

Edel­ly­täm­me haki­jal­ta hygie­nia­pas­sia, hyvää suo­men kie­len tai­toa ja täysi-ikäisyyttä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: AVAINTES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 5.2.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 30.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10421846