Ren­gas­a­sen­ta­ja seson­kiin, Pir­kan­maa, Ylöjärvi

Etsim­me reip­pai­ta ren­gas­a­sen­ta­jia kevään seson­kiin Ylö­jär­vel­lä toi­mi­val­le asiakasyrityksellemme!

Työn kuvaus:

Ren­gas­a­sen­ta­ja­na teet ren­kai­den vaih­to­ja ja pesua sekä osaa­mi­se­si mukaan mah­dol­li­ses­ti myös van­teil­le asen­nuk­sia ja tasa­pai­no­tuk­sia. Työt alka­vat maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa ja jat­ku­vat alus­ta­vas­ti tou­ko­kuun alkuun. Työ­vuo­rot sijoit­tu­vat arki­sin klo 8–17 välil­le ja halu­tes­sa­si sinul­la on mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä myös lauantaisin.

Tar­joam­me:

Asiak­kaam­me tar­jo­aa muka­van ja simp­pe­lin kausi­työn, rei­lun pal­kan sekä muka­van työ­po­ru­kan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me koke­mus­ta ren­kai­den­vaih­dois­ta aina­kin yhden seson­gin ajal­ta, hyvää fyy­sis­tä kun­toa sekä suo­men kie­len taitoa

Eduk­si kat­so­taan koke­mus van­ne­töis­tä ja ren­gas­ko­nei­den hallinta.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Ylö­jär­vi, Pirkanmaa
Työ alkaa: Maa­lis-huh­ti­kuun vaihteessa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: TES mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943281