Ravin­to­la­työn­te­ki­jä, Nokia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kesä­työn­te­ki­jää ravin­to­laan Nokialle! 

Työn­ku­vaan kuu­luu moni­puo­li­set ravin­to­lan teh­tä­vät asia­kas­pal­ve­lus­ta annos­ten val­mis­tuk­seen ja siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mi­seen. Työ on 2‑vuorotyötä ja vuo­ro­ja teh­dään myös vii­kon­lop­pui­sin. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan tou­ko-kesä­kuus­sa ja jat­ku­vat aina­kin kesän lop­puun. Kesän jäl­keen sinun on halu­tes­sa­si mah­dol­lis­ta jat­kaa osa-aikai­se­na tekijänä.

Odo­tam­me ennen kaik­kea asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä asen­noi­tu­mis­ta työ­hön sekä kykyä ripe­ään työ­tah­tiin. Aiem­pi koke­mus alal­ta kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole pakol­lis­ta. Lisäk­si hygie­nia- ja/tai annis­ke­lu­pas­si oli­si hyvä löy­tyä, mut­ta tar­vit­taes­sa jär­jes­täm­me nii­den hankinnan.

Tar­joam­me työn, jos­sa päi­vät suju­vat nopeas­ti ja työ­ka­ve­rei­den kans­sa on help­po tul­la toi­meen. Palk­ka on vähin­tään MaRa:n TES:n mukai­nen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pir­kan­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: MaRa TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 10.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7141618