Ravin­to­la­työn­te­ki­jä huol­toa­se­mal­le, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii ilta­työ­hön ravin­to­la­työn­te­ki­jää huol­toa­se­mal­le!

Asiak­kaam­me on tur­ku­lai­nen huol­toa­se­ma, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta sekä autoi­li­joil­le että ruo­kai­li­joil­le. Huol­toa­se­man ravin­to­las­sa tar­joil­laan niin koti­ruo­kaa ja gril­li­herk­ku­ja kuin mait­ta­via à la car­te ‑annok­sia­kin. Huol­toa­se­mal­la toi­mii myös kah­vi­la, jos­ta saa aina tuo­ret­ta kah­via ja pul­laa. Kysei­nen huol­toa­se­ma on osa menes­ty­vää suo­ma­lais­ta huol­toa­se­ma­ket­jua, joka työl­lis­tää tuhan­sia hen­ki­löi­tä. Huol­toa­se­ma­ket­ju panos­taa eri­tyi­ses­ti jät­teis­tä ja täh­teis­tä val­mis­tet­ta­viin uusiu­tu­viin tuot­tei­siin pyr­kien jat­ku­vas­ti teke­mään toi­min­nas­taan entis­tä vas­tuul­li­sem­paa.

Työn kuvaus:

Ravin­to­la­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee huol­toa­se­man ravin­to­la­puo­lel­la, jos­sa työ­teh­tä­vät koos­tu­vat pää­asias­sa à la car­te ‑annos­ten val­mis­te­lus­ta ja tar­joi­lus­ta. Koti­ruo­ka­lou­nas val­mis­te­taan jo aamu­vuo­ron aika­na, joten ilta­vuo­ros­sa val­mis­tet­ta­vat annok­set ovat yleen­sä ham­pu­ri­lai­sia, leik­kei­tä tai salaat­te­ja. Työ sisäl­tää kui­ten­kin tar­peen mukaan myös sei­so­vas­ta pöy­däs­tä tar­joil­ta­vien koti­ruo­kien val­mis­ta­mis­ta ja kas­sa­työs­ken­te­lyä.

Töi­tä teh­dään arki­sin klo 13–19 välil­lä, mut­ta yhte­nä ilta­na vii­kos­sa työt kes­tä­vät klo 20.00 asti. Työ sopii siis hyvin esi­mer­kik­si aamu­pai­not­teis­ten opin­to­jen oheen! Työ alkaa kah­den vii­kon jak­sol­la, mut­ta jat­kuu toden­nä­köi­ses­ti myös tämä jäl­keen!

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen ravin­to­la-alan teh­tä­vän muka­val­la huol­toa­se­mal­la! Työ sovel­tuu lois­ta­vas­ti esi­mer­kik­si aamu­pai­not­teis­ten opin­to­jen oheen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja koke­mus­ta ruo­an­val­mis­tuk­ses­ta. Odo­tam­me ravin­to­la-alan koke­mus­ta, mut­ta se voi olla yhtä hyvin han­kit­tu gril­lil­tä tai pika­ruo­ka­ra­vin­to­las­ta kuin fii­nim­mäs­tä à la car­te ‑ravin­to­las­ta­kin  Ravin­to­la-alan kou­lu­tus on myös iso plus­sa! Työs­sä tar­vi­taan oma-aloit­tei­suut­ta, posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja tai­toa tul­la toi­meen eri­lais­ten asiak­kai­den kans­sa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p.0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Vii­kol­la 40
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Ilta­työ
Työn kes­to: 11 pv — 1 kk
Palk­kaus: Ravin­to­la-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 23.09.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2504563