Ras­kas­ko­nea­sen­ta­ja, Mynämäki

Asiak­kaam­me etsii ras­kas­ko­nea­sen­ta­jaa kokoon­pa­no- ja asen­nus­teh­tä­viin Mynämäelle!

Asiak­kaam­me on var­si­nais­suo­ma­lai­nen metal­lia­lan per­hey­ri­tys, joka on toi­mi­nut alal­la vuo­des­ta 2014 läh­tien. Yri­tys on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja eri­tyi­ses­ti meri- ja ener­gia­teol­li­suu­den paris­sa. Tämä vank­kaan ammat­ti­tai­toon ja luo­tet­ta­vuu­teen panos­ta­va yri­tys on onnis­tu­nut kerää­mään itsel­leen laa­jan asia­kas­kun­nan sekä koti­mai­sil­la että kan­sain­vä­li­sil­lä markkinoilla.

Työn kuvaus:

Työ­hön kuu­luu eri­lais­ten ras­kai­den konei­den kokoon­pa­no- ja asen­nus­teh­tä­viä. Moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin kuu­luu esi­mer­kik­si hydrau­liik­kao­sien ja mui­den kom­po­nent­tien asen­nus­ta ja mui­ta kokoonpanotehtäviä.

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Aamu­vuo­ro­vii­koil­la töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja ilta­vuo­ro­vii­koil­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin. Työ­ai­ka aamu­vuo­ros­sa on klo 6:00–14:00 ja ilta­vuo­ros­sa klo 13:00–23:00.

Työ­paik­ka sijait­see Mynä­mäel­lä, joten töi­hin on hel­poin­ta kul­kea omal­la autolla.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me puo­len vuo­den mää­rä­ai­kai­sen työ­suh­teen arvos­te­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä. Uudel­le työn­te­ki­jäl­le tar­jo­taan myös kat­ta­va, useam­man vii­kon mit­tai­nen pereh­dy­tys, jon­ka avul­la pää­set hel­pos­ti osak­si ammat­ti­tai­tois­ta tiimiä.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me aina­kin kah­den vuo­den työ­ko­ke­mus­ta esi­mer­kik­si ras­kas­ko­nea­sen­nuk­sen, autoa­sen­nuk­sen tai metal­lia­lan kokoon­pa­no­teh­tä­vien paris­ta. Kat­som­me eduk­si myös työ­tur­val­li­suus­kor­tin, tuli­työ­kor­tin ja työ­ko­ke­muk­sen hydrau­liik­ka-asen­nuk­sis­ta. Työs­sä tar­vi­taan kone­pii­rus­tus­ten luku­tai­toa, hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti kah­des­sa vuorossa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo. 12–14), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mynä­mä­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Jou­lu­kuu 2021
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES + Bonus
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.12.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 29.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5745696