Ras­kaan­ka­lus­ton huol­toa­sen­ta­ja, Tuusula

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­le ras­kaan­ka­lus­ton huol­toa­sen­ta­jaa vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä pää­set teke­mään moni­puo­li­sia huol­to­teh­tä­viä, esi­mer­kik­si nos­ti­mien, maan­ra­ken­nus­lait­tei­den ja infra-alan eri­kois­lait­tei­den paris­sa. Työ­päi­vät suju­vat vaih­te­le­vas­ti niin hal­lil­la kuin ken­täl­lä­kin. Työs­ken­te­let aluk­si ajan Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä, jon­ka jäl­keen siir­ryt suo­raan asiak­kaam­me palvelukseen.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan pit­kään alal­la toi­mi­nees­sa yri­tyk­ses­sä. Saat ympä­ril­le­si osaa­van ja muka­van työ­po­ru­kan sekä kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hö­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me paik­kaan jo jon­kun ver­ran koke­mus­ta omaa­vaa kave­ria ja palk­kaus tie­tys­ti myös sen mukai­nen. Eduk­si kat­so­taan moni­puo­li­nen koke­mus eri­lais­ten konei­den kans­sa toi­mi­mi­ses­ta, esi­mer­kik­si kone­säh­köis­tä ja hydrau­lii­kas­ta. Tär­kein­tä on, että sinul­ta löy­tyy rei­lu annos maa­lais­jär­keä, itse­näi­nen työs­ken­te­ly­ote ja työ­mo­raa­li­si on kohdallaan.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Jan­ne Muot­ka säh­kö­pos­tit­se janne.muotka@henkilostoliiga.fi ja puhe­li­mit­se 0447373900

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Tuusu­la, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 4.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5520093