Ras­kaan­ka­lus­ton asen­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ras­kaan kalus­ton asen­ta­jaa Tampereelle!

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä toi­mit ras­kaan kalus­ton yleis­kor­jaa­mol­la, jos­sa huol­le­taan ja kor­ja­taan mm. kuor­ma- ja lin­ja-auto­ja, yhdis­tel­miä, trak­to­rei­ta, kai­vin­ko­nei­ta ja perä­vau­nu­ja. Töi­tä teh­dään arki­päi­vi­sin ja työ­ai­ka on 40h/vko. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan lop­pu­vuo­den aika­na. Työ­suh­de sol­mi­taan vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä asiak­kaam­me työntekijäksi.

Odo­tam­me:

Työs­sä vaa­di­taan aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta alal­ta ja/tai alan kou­lu­tus­ta. Eduk­si kat­so­taan kai­ken­lai­nen osaa­mi­nen hydrau­liik­kaan, säh­kö­töi­hin ja meka­niik­kaan liit­tyen. Työ­kie­le­nä on suomi. 

Tar­joam­me:

Kysees­sä on vaki­tui­nen työ­paik­ka pit­kän his­to­rian omaa­vas­ta, vakaas­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kaus sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti teki­jän osaa­mi­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan/Infra TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9593958