Ras­kaan kalus­ton asen­ta­ja, Pirkanmaa

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Pirk­ka­laan ras­kaan kalus­ton asen­ta­jaa vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let pää­osin perä­vau­nui­hin liit­ty­vien asen­nus­ten ja muu­tos- sekä kor­jaus­töi­den paris­sa. Teet esi­mer­kik­si runko‑, hydrau­liik­ka- ja alus­ta­töi­tä. Työ­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa ja työ­suh­de alkaa sopi­muk­sen mukaan syk­syn aikana.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­suh­teen suu­res­sa ja pit­kään alal­la toi­mi­nees­sa yri­tyk­ses­sä. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­se­si mukaan niin, että lei­vän ja juus­ton pääl­le saa vie­lä kin­kut­kin ostet­tua. Saat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työl­le­si ja pää­set kehit­tä­mään itseä­si haas­teel­li­sis­sa teh­tä­vis­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut.

Odo­tam­me:

Toi­vom­me sinul­la ole­van koke­mus­ta ras­kaan kalus­ton asen­nuk­sis­ta ja/tai huol­lois­ta. Plus­saa on, jos olet teh­nyt esi­mer­kik­si hydrauliikka‑, jar­ru- tai säh­kö­töi­tä. Myös hit­saus­ko­ke­mus ja yli­pään­sä kaik­ki koke­mus vas­taa­vis­ta töis­tä kat­so­taan eduksi. 

Kiin­nos­tuit­ko? 

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän kulues­sa. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, p. 040 196 8986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 22.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 8.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5240262