Raken­nus­sa­nee­raa­ja, Pir­kan­maa, Tampere

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me raken­nusa­lan ammat­ti­lais­ta moni­puo­li­siin saneeraustehtäviin!

Työn kuvaus:

Tulet työs­ken­te­le­mään pää­osin vesi- ja palo­va­hin­ko­jen sanee­raus­ten paris­sa Pir­kan­maan alu­eel­la. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu niin pur­ku- kuin jäl­leen­ra­ken­nus­töi­tä ja lopul­li­nen työn­ku­va­si mää­ri­te­tään osaa­mi­se­si mukaan. 

Odo­tam­me:

-vah­vaa koke­mus­ta raken­nusa­lan työ­teh­tä­vis­tä, mie­lui­ten saneerauksista

-laa­toi­tus­tai­toa (Huom! VTT-ser­ti­fi­kaat­tia ei ole pak­ko olla)

-suo­men kie­len taitoa

-kykyä työs­ken­nel­lä yksin ja ryhmässä

Eduk­si kat­so­taan b‑ajokortti, raken­nusa­lan kou­lu­tus sekä moni­puo­li­nen koke­mus rakennusalalta. 

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on vaki­tui­nen työ­paik­ka pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Työ tar­jo­aa haas­tei­ta koke­neem­mal­le­kin raken­nusa­lan osaa­jal­le ja bonuk­se­na pääl­le tulee muka­va työ­po­ruk­ka. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Haku­me­net­te­ly:

Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa ja otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, puh. 0401968986.

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 22.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 8.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5240054