Raa­mi­sa­hao­pe­raat­to­ri, Taivassalo

Asiak­kaam­me SKT-Gra­nit hakee raamisahaoperaattoria!

Asiak­kaam­me SKT-Gra­nit Oy on Tai­vas­sa­los­sa toi­mi­va kivi­teh­das, joka tuot­taa kor­kea­laa­tui­sia kivi­tuot­tei­ta moni­puo­li­ses­ti sisustus‑, raken­nus- ja ympä­ris­tö­ra­ken­ta­mi­sen käyt­töön. Yhtiön perus­ti alun perin Outo­kum­pu vuon­na 1985. Vuon­na 2011 teh­das siir­tyi Vien­ti­ki­vi Oy Fin­lan­din omis­tuk­seen, ja sen toi­min­ta jat­kui SKT-Gra­nit Oy:n nimellä.

Työn kuvaus

Asiak­kaam­me hakee raa­mi­sa­hao­pe­raat­to­ria. Työ sisäl­tää suu­ren raa­mi­sa­han ope­roin­tia mukaan lukien sen sää­tä­mi­sen ja käy­tön, sekä kivien siir­te­lyä sil­ta­nos­tu­ril­la ja tru­kil­la. Aiem­pi koke­mus mis­tä tahan­sa edel­lä mai­ni­tus­ta kat­so­taan luon­nol­li­ses­ti eduk­si, mut­ta nii­tä ei suo­ra­nai­ses­ti edel­ly­te­tä. Tär­kein­tä on, että hen­ki­löl­lä on oikean­lai­nen työ­asen­ne, eikä hän pel­kää lia­ta käsi­ään.
Oikean­lai­sen per­soo­nan löy­dyt­tyä asiak­kaam­me on val­mis kou­lut­ta­maan työn­te­ki­jän sekä varus­ta­maan tämän vaa­dit­ta­vil­la eri­kois­osaa­mis­kor­teil­la. Työs­sä on siis mah­dol­li­suus kehit­tyä kivia­lan ammat­ti­lai­sek­si sekä saa­da itsel­leen pit­kä­ai­kai­nen työ.

Töi­tä teh­dään arki­päi­vi­sin ja työ­ai­ka sijoit­tuu pää­osin klo 6.00–14.00 välil­le. Työ sisäl­tää myös toi­si­naan iltai­sin päivystysvuoroja.

Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätä hake­muk­se­si välit­tö­mäs­ti sil­lä täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen koko­päi­vä­työn vakaas­sa, koti­mai­ses­sa yhtiös­sä, joka tar­jo­aa kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen sekä pai­kan tii­viis­sä, toi­si­aan tuke­vas­sa tii­mis­sä. Vali­tul­la hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus kehit­tyä kivia­lan ammat­ti­lai­sek­si ja saa­vut­taa pit­kä­ai­kai­nen, vakaa työsuhde.

Odo­tam­me

Haki­jal­ta odo­tam­me kiin­nos­tus­ta ja halua kehit­tyä amma­tis­sa. Tun­net ylpeyt­tä omas­ta työs­tä­si ja haluat teh­dä sen kii­rees­sä­kin hyvin. Olet rau­hal­li­nen ja kan­nat vas­tuusi teke­mäs­tä­si työs­tä ja sen jäljestä.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tai­vas­sa­lo, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 29.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 28.4.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7026345