Puu­alan tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Pir­kan­maa, Lempäälä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me puu­alan tuo­tan­to­työn­te­ki­jää Lempäälään!

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä val­mis­tat iso­ja puu­pak­kauk­sia (koot vaih­te­le­vat hyvin pal­jon) eri­lai­sil­la käsi­työ­ka­luil­la ja ‑koneil­la. Lisäk­si teh­tä­viin voi kuu­lua ajoit­tain myös pak­kaus­työ­tä. Töi­tä teh­dään pää­asial­li­ses­ti arki­sin klo 7:00–15:30, mut­ta toi­vom­me jous­ta­vaa suh­tau­tu­mis­ta työ­ai­koi­hin tilan­teen niin vaa­ties­sa. Kysees­sä on vaki­tui­nen työ, joka alkaa sopi­muk­sen mukaan maa­lis­kuun aika­na. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tus siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me työn yri­tyk­ses­sä, joka panos­taa pait­si jat­ku­vaan kehi­tyk­seen tek­no­lo­gian osal­ta myös työyh­tei­sön kehit­tä­mi­seen – pää­set siis yri­tyk­seen, jos­sa työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tiin sat­sa­taan ja sii­tä huo­leh­di­taan. Työ on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen, aloi­tus­palk­ka on noin 12–14e/h riip­puen työn­te­ki­jän osaa­mi­ses­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-yhteys­hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Odo­tam­me:

-Tuo­ret­ta työ­ko­ke­mus­ta esi­mer­kik­si raken­nusa­lal­ta tai tuotantotyöstä

-Koke­mus­ta käsi­työ­ka­lu­jen käytöstä

-Hyvää fyy­sis­tä kuntoa

-Suo­men kie­len taitoa

Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si auto on käy­tän­nös­sä välttämätön! 

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Lem­pää­lä, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 21.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10899430