Put­ki­hit­saa­ja (TIG), Raisio

Asiak­kaam­me hakee osaa­vaa put­ki­hit­saa­jaa (TIG)

RST-Team Oy on vuon­na 2008 perus­tet­tu tur­ku­lai­nen yri­tys, joka toi­mit­taa rää­tä­löi­ty­jä teräs- ja alu­mii­ni­tuot­tei­ta teol­li­suu­den tar­pei­siin. He ovat eri­kois­tu­neet ruos­tu­mat­to­man ja hapon­kes­tä­vän teräk­sen sekä alu­mii­nin toteu­tuk­siin. Yri­tys val­mis­taa ja asen­taa teol­li­suu­den pro­ses­si­put­kis­to­ja, pai­neil­ma­lin­jas­to­ja ja säi­liöi­tä teol­li­suus­koh­tei­siin. Tämän lisäk­si he suo­rit­ta­vat teol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­to­töi­tä luo­tet­ta­vas­ti ja ammattitaidolla.

Työn kuvaus:

Put­ki­hit­saa­jan työ­hön kuu­luu pää­asias­sa TIG-hit­saus­ta RST-Team Oy:n Rai­sios­sa sijait­se­val­la hal­lil­la päi­vä­vuo­ros­sa ja asiak­kai­den työ­koh­teis­sa. Työs­tet­tä­vät put­ket ovat yleen­sä kirk­kai­ta ros­te­ri­put­kis­to­ja, mut­ta työ­hön saat­taa kuu­lua myös mui­den teräs- ja alu­mii­ni­put­kien hit­saus­ta sekä satun­nai­ses­ti mui­ta ylei­siä metal­lia­lan töitä.

RST-Team Oy:n hal­li sijait­see Rai­sios­sa, mut­ta hit­sauk­sia teh­dään välil­lä myös asiak­kai­den koh­teis­sa muu­al­la Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Uudel­la­maal­la. Nämä kei­kat kes­tä­vät yleen­sä ker­ral­laan pari päi­vää — vii­kon. Odo­tam­me hit­saa­jal­ta siis myös matkustusvalmiutta.

Etsim­me työ­hön pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka voi­si aloit­taa nopeal­la aika­tau­lul­la. Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen työn arvos­te­tus­sa tur­ku­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä. RST-Team Oy tar­jo­aa sinul­le kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja ammat­ti­tai­toi­sen tii­min tuen. Hit­saa­ja aloit­taa työt Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta, mut­ta voi myö­hem­min siir­tyä suo­raan yri­tyk­sen kir­joil­le vaki­tui­sek­si työn­te­ki­jäk­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me ammat­ti­tai­tois­ta put­ki­hit­saa­jaa, joka pär­jää hyvin myös asia­kas­työs­sä. Edel­ly­täm­me siis TIG-hit­sauk­sen paris­ta han­kit­tua työ­ko­ke­mus­ta, suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, voi­mas­sao­le­vat työ­tur­val­li­suus- sekä tuli­työ­kor­tit ja asia­kas­läh­töis­tä työ­otet­ta. Työ­hön kuu­luu myös mat­kus­ta­mis­ta asiak­kai­den työ­koh­tei­siin, joten mat­kus­tus­val­mius on ehdo­ton edel­ly­tys. Työs­sä tar­vi­taan sik­si myös B‑ajokorttia, huo­lel­lis­ta ja tark­kaa otet­ta sekä hyvää asennetta!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 30.11.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5650704