Pro­ses­sio­pe­raat­to­ri, Turku

Etsim­me asiak­kaal­lem­me pro­ses­sio­pe­raat­to­ria pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me on ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia-alan yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut maa­pe­rän ja vesis­tö­jen kun­nos­tuk­seen sekä mui­hin ympä­ris­tön­huol­to­pal­ve­lui­hin. Yri­tyk­sen koti­paik­ka on Rova­nie­mel­lä, mut­ta heil­lä on toi­min­taa eri puo­lil­la Suo­mea. Pan­sion lai­tos on eri­kois­tu­nut erot­te­le­maan pils­si­ve­des­tä öljyn, veden ja kiin­toai­neen, jol­loin jäte­ve­des­tä voi­daan val­mis­taa kierrätysöljyä.

Työn kuvaus:

Pro­ses­sin­hoi­ta­jan työ­hön kuu­luu eri­lai­sia huolto‑, sii­vous- ja val­von­ta­teh­tä­viä. Työ­teh­tä­viä ovat esi­mer­kik­si tuo­tan­non val­vo­mi­nen, ylei­ses­tä siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen, vent­tii­lien ja put­kien huol­to sekä säi­liöis­sä ilme­ne­vien vau­rioi­den kor­jaa­mi­nen. Pro­ses­sin­hoi­ta­ja on vas­tuus­sa pro­ses­sin suju­mi­ses­ta, mut­ta moni­mut­kai­sem­piin kor­jaus­toi­men­pi­tei­siin saa aina apua ammattilaisilta.

Työ­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa (päi­vä- ja yövuo­ro). Vii­kon­lo­put ovat vapaat! Vuo­ros­sa ollaan yksin, joten vali­tun hen­ki­lön tulee pys­tyä itse­näi­seen työskentelyyn.

Työ­paik­ka sijait­see Pan­sios­sa. Töi­hin on mah­dol­lis­ta kul­kea myös jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, mut­ta vuo­ro­työn vuok­si oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­des­ta on hyötyä.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten pro­ses­si­teh­tä­vien paris­sa. Täs­sä työs­sä pää­see työs­ken­te­le­mään vas­tuul­lis­ten teh­tä­vien pariin mie­len­kiin­toi­seen suo­ma­lai­seen yri­tyk­seen. Tar­joam­me hyvän mah­dol­li­suu­den kehit­tää itseä­si ja mah­dol­li­suu­den ede­tä amma­til­li­ses­ti. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me ylei­siä kor­jaus­tai­to­ja, savut­to­muut­ta ja mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä myös öisin. Työs­sä vaa­di­taan voi­mas­sa ole­via tuli­työ- ja työ­tur­val­li­suus­kort­te­ja. Aiem­pi koke­mus pro­ses­sio­saa­mi­ses­ta ja tek­ni­nen osaa­mi­nen kaso­taan suu­rek­si eduk­si. Työs­sä tar­vi­taan myös vas­tuul­lis­ta ja tark­kaa työ­asen­net­ta sekä hyviä ongelmanratkaisutaitoja.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–16), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan maaliskuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Vesi- ja maan­ra­ken­nusa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 1.2.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 26.1.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10392199