Pro­ses­sio­pe­raat­to­ri, Salo

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Ino­sence Poly­ol Oy:lle pro­ses­sio­pe­raat­to­ria vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Ino­sence Poly­ol Oy on hol­lan­ti­lais­suo­ma­lai­nen star­tup-yri­tys, joka val­mis­taa polyes­te­ri­po­ly­olia Suo­mes­sa sijait­se­vas­sa teh­taas­saan. Yri­tys on kehit­tä­nyt uuden tavan val­mis­taa kier­rä­tys­muo­vis­ta gly­ko­lyy­sin avul­la poly­olia, jota hyö­dyn­ne­tään eris­tys­ma­te­ri­aa­lien val­mis­tuk­ses­sa, mut­ta myös mui­ta käyt­tö­koh­tei­ta on kehit­teil­lä. Yri­tyk­sen nopeas­ti kas­va­va kysyn­tä lisää pai­net­ta tuo­tan­nol­le, johon nyt etsi­tään­kin lisä­vah­vis­tuk­sek­si osaa­vaa prosessioperaattoria!

Työn kuvaus:

Etsim­me pro­ses­sio­pe­raat­to­ria, joka joh­taa, koor­di­noi ja kehit­tää Ino­sence Poly­olin uut­ta tuo­tan­to­lin­jaa ja sen pro­ses­se­ja. pro­ses­sio­pe­raat­to­ri­na tun­net koko tuo­tan­to­pro­ses­sin ja kyke­net kor­jaa­maan sii­nä mah­dol­li­ses­ti esiin­ty­vät häi­riöt. Tule­vai­suu­des­sa odo­tam­me, että valit­tu teki­jä pys­tyy itse­näi­ses­ti orga­ni­soi­maan tuo­tan­non työt. Tuo­tan­to­yk­sik­kö sijait­see Salos­sa, mut­ta pereh­dy­tys tapah­tuu kah­den vii­kon pitui­se­na jak­so­na Alankomaissa. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me avai­na­se­man kas­va­vas­sa ja kan­sain­vä­li­ses­sä Clean­tech-yri­tyk­ses­sä, joka edis­tää kier­to­ta­lout­ta. Roo­li on haas­ta­va mut­ta pal­kit­se­va, ja se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den omaan amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seen; pää­set muo­toi­le­maan teh­tä­vän­ku­vaa omien kiin­nos­tus­te­si ja osaa­mis­te­si kaut­ta, ja saat aina tii­min tuen työhösi. 

Odo­tam­me:

Odo­tam­me haki­joil­ta teh­tä­vään sovel­tua tut­kin­toa esi­mer­kik­si kemian alal­ta sekä aiem­paa koke­mus­ta pro­ses­si­teol­li­suu­des­ta. Teh­tä­väs­sä tulet ole­maan vah­vas­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa yri­tyk­sen hol­lan­ti­lais­suo­ma­lai­sen joh­to­ryh­män kans­sa, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta suju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len suul­lis­ta ja kir­jal­lis­ta tai­toa. Etsim­me teh­tä­vään käy­tän­nön­lä­heis­tä tii­mi­pe­laa­jaa, joka innos­tuu star­tup-yri­tys­ten ajoit­tain hek­ti­ses­tä tekemisestä. 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 12–14), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Salo, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 16.5.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 4.5.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3948476