Pro­jek­ti­pääl­lik­kö/-suun­nit­te­li­ja, Vantaa

Oy Steel­pro Ltd. on suo­ma­lai­nen metal­li­ra­ken­tei­ta raken­nus­teol­li­suu­del­le ja yksi­tyis­ko­tei­hin toi­mit­ta­va vuon­na 1997 perus­tet­tu yri­tys, jon­ka alu­mii­ni­sia por­ras- ja lasi­kai­de­jär­jes­tel­miä on asen­net­tu moniin tun­net­tui­hin jul­ki­siin tiloi­hin sekä yksi­tyi­siin kotei­hin. Nyt kan­sain­vä­lis­ty­vä ja kas­va­va yri­tys etsii jouk­koon­sa pro­jek­ti­pääl­lik­köä/-suun­nit­te­li­jaa Vantaalle.

Työn kuvaus:

Steel­pron pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä/-suun­nit­te­li­ja­na saat moni­puo­li­sen työn pro­jek­ti­suun­nit­te­lun ja ‑joh­ta­mi­sen paris­sa. Toi­mit aktii­vi­ses­ti myyn­nin, suun­nit­te­lun, toi­mi­tus­ket­jun ja asen­nuk­sen, siis koko arvo­ket­jum­me kai­kil­la alueil­la, yhdes­sä kol­le­goi­de­si kans­sa. Koke­muk­ses­ta­si ja tavoit­teis­ta­si riip­puen sinul­la on mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua laa­jas­ti raken­nus­teol­li­suu­den eri sidos­ryh­mien kans­sa. Teh­tä­vä­si on vie­dä pro­jek­tit maa­liin sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja bud­je­tis­sa kor­kein laa­dul­li­sin kriteerein.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me moni­puo­li­sen työn pro­jek­ti­suun­nit­te­lun paris­sa, jos­sa on aidos­ti mah­dol­li­suus vai­kut­taa ja kehit­tää sekä omaa että yri­tyk­sen toi­min­ta­ta­po­ja. Pää­set kas­va­vaan yri­tyk­seen, jol­la on asiak­kai­ta kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la – sinul­la on siis mah­dol­li­suus luo­da uraa kan­sain­vä­li­se­nä osaa­ja­na osa­na asian­tun­te­vaa tii­miä. Voit lukea lisää yri­tyk­ses­tä ja sen mie­len­kiin­toi­sis­ta koh­teis­ta tääl­tä.

Odo­tam­me:

Pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään sovel­tuu insi­nöö­ri, jol­la on CAD-osaa­mis­ta ja aiem­paa koke­mus­ta raken­nus­työ­mail­ta tai kone­pa­ja­teol­li­suu­des­ta. Muu­ten emme ase­ta työ­ko­ke­muk­sel­le­si tark­ko­ja vaa­ti­muk­sia, vaan voit olla vas­ta­val­mis­tu­nut tai jo työ­elä­mää koke­nut ammat­ti­lai­nen. Työ edel­lyt­tää hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja suo­men, ruot­sin ja englan­nin kie­lel­lä. Toi­vom­me, että olet kiin­nos­tu­nut Steel­pron tuot­teis­ta ja näet itse­si osa­na kan­sain­vä­lis­ty­vää yritystä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä paik­ka tul­laan täyt­tä­mään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä. 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka p. 044 737 3900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 18.4.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 1.4.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3733989