Pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri, Uusi­maa, Vantaa

Haem­me nyt Bluet Oy:lle projektikoordinaattoria! 

 

Bluet Oy on inno­va­tii­vis­ten kel­lu­van raken­ta­mi­sen rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut suo­ma­lai­nen yri­tys. Bluet Oy tar­jo­aa asiak­kail­leen koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua kel­lu­vien eri­kois­rat­kai­su­jen toteu­tuk­ses­sa alus­ta lop­puun asti.

Bluet on ollut esi­mer­kik­si toteut­ta­mas­sa Allas Sea Pool Hel­sin­gin kel­lu­vaa merikylpylää.

Työn kuvaus:

Toi­mit pro­jek­ti­pääl­li­kön tuke­na kan­sain­vä­li­ses­sä työym­pä­ris­tös­sä raken­nus­pro­jek­tin alus­ta lop­puun asti. Tämän lisäk­si olet lähei­ses­sä yhteis­työs­sä asiak­kai­den, suun­nit­te­li­joi­den ja ali­hank­ki­joi­den kanssa.

Työs­sä­si hal­lin­noit mm. pro­jek­tin taus­ta­toi­min­to­ja ja osal­lis­tut aktii­vi­ses­ti pro­jek­tin eri työ­vai­hei­siin, tuo­tat myös aineis­to­ja ruot­sik­si. Työn kuvaan kuu­luu myös mm. las­ku­tus­ta, resur­soin­tia, mak­su­pos­tin hoi­ta­mis­ta sekä jär­jes­tel­mien hallintaa.

 

Toi­vom­me sinulta: 

  • aikai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta rakennusprojekteista
  • vah­vo­ja kommunikointitaitoja
  • suju­vaa suomen‑, ruot­sin- ja englan­nin kie­len taitoa
  • toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä kokemusta
  • val­miut­ta matkustaa
  • hyvää asen­net­ta
  • kiin­nos­tus­ta moni­puo­li­siin työtehtäviin
  • moti­vaa­tio­ta uusien asioi­den oppiminen

 

 Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­no hom­ma, pis­tä hake­mus­ta tule­maan mei­dän jär­jes­tel­män kaut­ta, tai lai­ta säh­kö­pos­til­la hake­mus­ta osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi . Lisä­tie­to­ja haus­ta antaa HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­ka 044‑7373-900

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 6.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5223374