Por­ras­sii­voo­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii por­ras­sii­voo­jia eri kohteisiin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vuon­na 2005 perus­tet­tu tur­ku­lai­nen kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys, joka työl­lis­tää lähes 100 alan ammat­ti­lais­ta. Yri­tys on eri­kois­tu­nut kiin­teis­tö­jen hoi­toon, sii­vouk­seen, talo­tek­niik­kaan, kiin­teis­tö­au­to­maa­tioon ja jäte­huol­toon. Heil­lä on Turun alu­eel­la kak­si toimipistettä.

Työn kuvaus:

Por­ras­sii­voo­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu ker­ros­ta­lo­jen rap­pu­käy­tä­vis­sä teh­tä­vät sii­vous­työt, kuten lat­tioi­den, por­tai­den ja kai­tei­den pyyh­ki­mi­nen. Sii­vot­ta­vat koh­teet sijait­se­vat lähek­käin toi­si­aan, joten työs­sä ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta omaa autoa. 

Työt ovat keik­ka­töi­tä, joi­ta on tar­jol­la asiak­kaan tar­peen mukaan välil­lä enem­män ja välil­lä vähem­män. Työ­ai­ka on arki­sin klo 7:00–15:30 välillä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le muka­van keik­ka­työn, joka sopii hyvin esi­mer­kik­si opin­to­jen tai mui­den osa-aikais­ten töi­den oheen. Täs­sä työs­sä pää­see työn ohes­sa myös kohot­ta­maan kun­to­aan! Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me rei­pas­ta ja itse­näis­tä työ­otet­ta sekä mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi sii­vous­ko­ke­mus tai alan kou­lu­tus on eduk­si, mut­ta työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys! Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja ja oma-aloitteisuutta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.1.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.1.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6203382